MÅ VISE VARSOMHET: – Det er behov for å finne frem til gode tiltak for å beskytte kysttorsken. Men forslagene som er ute til høring nå, er for omfattende, sier leder Terje Eriksen i Sør-Norges Fiskarlag.

Sør-Norges Fiskarlag: – Forslaget om vern av kysttorsken er svært inngripende

– Styret i Sør-Norges Fiskarlag mener en kan akseptere en del innskjerpelser i fiske etter kysttorsk, men at Fiskeridirektoratets forslag på flere områder er for omfattende.

Publisert

Det melder de i en pressemelding. Kystmagasinet bibringer her uttalelsen. Nederst i saken kan du lese noen kommentarer fra lagets leder, Terje Eriksen.

– Styret i Sør-Norges Fiskarlag behandlet på møte den 19. april 2023 del II av Fiskeridirektoratets høringsnotat av 7. desember 2022 hvor det ble fremmet en rekke forslag om tiltak knyttet til vern av kysttorsk og havdeling i fiske etter torsk nord for 62° N.

– Svært omfattende forslag

Styret vil innledningsvis påpeke at alle 11 forslagene som Fiskeridirektoratet har fremmet i høringsnotatet er svært omfattende og vil innebære en betydelig inngripen i ulike flåtegruppers handlingsrom til å utøve kystnært fiske etter torsk og andre hvitfiskarter nord for 62°N.

Styret viser videre til at hovedmålsettingen må være å redusere fiskepresset på kysttorsk, men påpeker at det er stor usikkerhet til hvor treffsikker de ulike forslagene er for å oppnå denne målsettingen. Styret mener derfor at en må være svært forsiktig i doseringen av tiltakene uten en, og derfor vil vi tilrå at det i første omgang gjøres erfaringer med noen få tiltak for å høste erfaring om disse påvirker kysttorskbestandene i positiv retning.

– Tidvis for høyt fiskepress på kysttorsken

Styret erkjenner imidlertid at fiskepresset på kysttorskbestanden tidvis er for høyt, og at det derfor er behov for å finne frem til gode tiltak som kan redusere fiskepresset på bestanden, og styret kan støtte at det innføres slike tiltak som et ledd i gjenoppbyggingen av kysttorskbestanden;

¤ Forbud for fartøy over 11 meter å fiske hvitfiskarter innenfor fjordlinjene i området nord for 67°N i månedene oktober, november og desember. Denne begrensningen skal i første omgang gjelde i en 3-årsperiode. Forbudet omfatter ikke fiske på pelagiske arter og skalldyr.

¤ Ut fra minimalt uttak av torsk anses det ikke nødvendig å senke lengdegrensen fra 15 meter ned til 11 meter for fiske innenfor fjordlinjene i området 62-67°N.

¤ Støtter at det fastsettes en garnbegrensning på 100 garn innfor fjordlinjene i området nord for 67°N.

¤ Positiv til å etablere særskilte beskyttelsesområder for kysttorsk, særlig i området mellom 62-67°N.

¤ Fritids- og turistfiske etter torsk må begrenses i sårbare kysttorskområder, gjennom forbudsområder og at eventuelt også økt minstemål for slikt fiske vurderes.

¤ Forslagene om økt maskevidde i garn, økt minstemål innenfor 4 nautiske mil (n.mil) og utvidelse av påbud om kvadratmasker (140 mm) i snurrevad støttes ikke.

¤ Styret støtter ikke forslaget om påbud om kvadratmasker i snurrevad sør til 62°N og viser til at snurrevadfisket i området mellom 62° N og 64°N skiller seg vesentlig fra tradisjonelt snurrevadfiske lengre nord. Det kystnære snurrvadfiske i området 62° N – 64° N drives i hovedsak av et 30 talls relativt små fartøy, der hovedtyngden av fartøy er rundt 10 – 11 meter, og driver et blandingsfiske etter hyse, sei, lysing og noe torsk

Fritids- og turistfiske

Styret har i sin høringsuttalelse også påpekt at det er nødvendig å innføre tiltak overfor fritids- og turistfiske og styret viser i den sammenheng til at Havforskningsinstituttet mener at fritids- og turistfiske står for ca. 20% av samlet kysttorskfangst i området nord for 67°N og ca. 47% i området mellom 62°N og 67°N. Styret mener at med et så stort uttak av kysttorsk fra fritids- og turistfiske så er det tvingende nødvendig å innføres tiltak også for fritids- og turistfiskere.

Torskeoppdrett og taretråling

Styret i Sør-Norges Fiskarlag ser med stor bekymring på forringelse på viktige oppvekstområder for kysttorsk. Det er viktig at det som tiltak for gjenoppbygging av kysttorskbestanden, ikke kun ses på uttak og høsting, men at det også iverksettes tiltak for å sikre ivaretakelse og vern av viktige oppvekstområder for torsk, for å sikre god rekruttering til bestanden. Styret mener derfor at en må ha en føre-var-holdning mot disse næringer.

– Viktig også å se de andre næringene

Til Kystmagasinet sier leder Terje Eriksen i Sør-Norges Fiskarlag at han synes Fiskeridirektoratet ikke klarer å se helheten når de skal vurdere tiltak for å bevare kysttorsken.

– Jeg vil poengtere at når det gjelder vern av kysttorsken, så er det viktig å også se på andre næringer, både taretråling og oppdrett. Det kan ikke være sånn at vi fiskere skal få en haug med bestemmelser, så ser man ikke på helheten.

– Må ikke glemme bifangsten

Eriksen mener at man heller burde se på muligheten for å verne enkelte områder.

– Vi er veldig samstemte med Fiskarlaget Nord, og det er viktig å huske at det drives bifangst i fiskeriene her. Dersom man skal verne så mye torsk at det ikke kan drives bifangstfiskeri, så blir jo det fisket ulønnsomt. Og da forsvinner grunnlaget for mange av våre medlemmer. Så vi heller mot å verne noen områder, men ikke at reglene skal hindre å drive et vanlig fiskeri. De blandingsfiskeriene jeg snakker om nå, er også veldig viktige for de små og mellomstore mottakene på land som er avhengige av å få tak i råstoff, påpeker Eriksen.