MENINGER: 

SPORING: En av Kystverkets AIS-satelitter i arbeid.

Kystfiskarlaget: – Opplever at stadig flere slår av AIS etter at sporingskravet kom

– Landsstyret i Norges Kystfiskarlag fattet under landstyremøte 30. og 31. oktober 2023 følgende vedtak i forbindelse med offentliggjøring og publisering av fangstdata:

Publisert Sist oppdatert

– Norges Kystfiskarlag mener dagens offentliggjøring av fangstdata, der fangstdata deles uten forsinkelse er uheldig - det bidrar til økt fiskeinnsats på enkelte områder som går utover fangsteffektivitet og lønnsomhet. Kystfiskarlaget ser også alvorlig på konsekvensene for sikkerheten ettersom flere skrur av AIS for å unngå negative konsekvenser for effektivitet og lønnsomhet.

• Norges Kystfiskarlag mener Fiskeridirektoratet må legge inn en forsinkelse på minimum 10 døgn for publisering  av fangstdata.

• Norges Kystfiskarlag mener AIS er et svært viktig verktøy for å øke sikkerheten for fiskefartøy og mener sikkerheten økes ved at disse dataene er direkte tilgjengelige for offentligheten. Ettersom AIS ikke er pålagt skrur flere fiskere av denne ettersom VMS pålegges i fartøygruppene. Under forutsetning av at det innføres en forsinkelse av offentliggjøring av fangstdata mener Kystfiskarlaget det må innføres et krav om påskrudd AIS for alle fiskefartøy, herunder fritids- og turistfartøy.

Etter innføring av nye sporingskrav (VMS) for flåten under 15 meter erfares det at stadig flere fiskere slår av AIS når de er på havet. Bakgrunnen for dette synes å være utfordringer med at allmennheten kan følge med på både fangstdata og sporingsdata «live» og at man deretter opplever at fiskeplasser okkuperes. 

Det oppleves som urimelig at fiskeaktiviteten kan følges så tett av allmenheten, samt ødeleggende for aktiviteten når man opplever at det står bruk i hevdede plasser. Mest alvorlig er konsekvensene for sikkerheten når AIS skrus av.

Allmenheten har ikke tilgang til VMS data hvilket hemmer muligheten til å bistå og/eller oppdage nødssituasjoner.

Det kan også dokumenteres gjennom fangstrapporteringsdata at fangstratene i et område raskt kan bli redusert når fiskeinnsatsen øker. Økt innsats bidrar til å øke uttaket og dermed redusere tilgjengelig mengde fisk i området, men kan også bidra til at fisken sprer seg og blir mindre tilgjengelig for fangst. Offentliggjøring av fangstdata uten forsinkelse kan påføre fiskerne tap ved at flere aktører oppsøker det samme området som følge av offentliggjøringen, og dermed reduserer fangsteffektiviteten. 

Dette kan igjen påføre fartøyet et økonomisk tap i form av redusert fangst og økte kostnader knyttet til leting.

En måte å unngå de uheldige konsekvensene av denne utviklingen på kan være å pålegge en forsinkelse av delingen av fangstdata fra Fiskeridirektoratet og salgslagene slik at man ikke like enkelt kan koble fangst og fangstposisjon. Ved innføringen av en slik forsinkelse mener Norges Kystfiskarlag det ligger klare sikkerhetshensyn til grunn for å innføre krav om AIS for alle fiskefartøy under 15 meter, herunder fritids- og turistfiskefartøy.