FORSTOD IKKE NORSK: Det var ingen som forstod norsk ved mottaket ved levering, forklarte skipper til Fiskeridirektoratet.
FORSTOD IKKE NORSK: Det var ingen som forstod norsk ved mottaket ved levering, forklarte skipper til Fiskeridirektoratet.

Snakket ikke norsk på mottaket – skipper endte med solid bot

Ingen av mottakets ansatte snakket godt nok norsk til at skipper fikk sluttseddel. Da hun signerte sluttseddel to dager senere, ble dette oppdaget av direktoratet. Skipper ble ilagt et solid bot.

Publisert Sist oppdatert

En dokumentkontroll i juli, av landing fra sjarken «Kitti» til Skjånesbruket AS, avdeling Torhop i Tana, som avdekket at «Kitti» gikk fra mottaksanlegget før sluttseddel var skrevet og signert.

Pålagt å sende sluttseddel Som følge av at sjarken «Kitti» har kongekrabbekvote, er fartøyet pålagt å sende landingsmeldinger i kystfiskeappen. Landingsmelding ble sendt 5. juli kl. 14:14. Fartøyet skulle levere 350 kilo kongekrabbe til Lyder Fisk i Torhop kl. 15:14. Men sluttseddelnummer ble først opprettet hos Norges Råfisklag 7. juli kl. 14:20, før seddelen ble signert av kjøper og skipper kl. 15:27.

De forsto ikke norsk

SOLID BOT: Får ikke et fartøy sluttseddel fra mottaket må de umiddelbart kontakte direktoratet.
SOLID BOT: Får ikke et fartøy sluttseddel fra mottaket må de umiddelbart kontakte direktoratet.

Inspektøren fra Fiskeridirektoratet kontaktet skipper via telefon 8. juli uten å få kontakt, men skipper ringte kort tid etter tilbake, og bekreftet at hun ikke fikk seddel da hun landet hos Lyder Fisk, Forhopp. Hun fortalte at hun ble tatt imot av to personer som ikke snakket norsk, og som ikke kunne utstede sluttseddel.

Videre fortalte skipper at hun ventet på noen som kunne skrive sluttseddel, før hun senere kontaktet mottaket, hvorpå de skulle få skrevet sluttseddel så fort som mulig.

Hun visste ikke hvorfor det tok så lang tid før sluttseddelen kom.

Loven er tydelig

Havressursloven § 59, sier at: «Den som med vilje eller aktlaust bryt føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova, kan påleggjast lovbrotsgebyr.» Det fremgår også av forskrift at: «Kjøper skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning skjer samtidig, fylle ut sluttseddel som inneholder både landings. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant og den som lander, før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.»

Skal skrives før båten forlater mottak Ifølge direktoratets tolkning, så fastslår forskriften fastslår at sluttseddel skal føres umiddelbart etter landing, og det åpner ikke for at seddel kan føres etter at fartøyet har forlatt landingsstedet eller annen dag enn landingstidspunktet. Det er fra november 2020 innført elektronisk signering av sluttseddelen.

Seddelen må imidlertid fortsatt føres før fartøyet forlater landingsstedet, med mindre det foreligger dispensasjon fra samtidighetskravet. Fartøyet må da holde seg innenfor 10 minutters seilingstid fra mottaksstedet frem til fangsten er veid og sluttseddelen er fylt ut og signert av fisker og kjøper.

Skulle skrive seddel så fort som mulig

Skipper uttalte at de som tok henne mot på mottaket ikke snakket norsk og kunne ikke utstede sluttseddel, og at hun ikke hadde annet valg enn å vente på seddelen etter leveringen. Videre uttales det at hun hadde vært i kontakt med mottaket og fått beskjed om at de skulle få skrevet sluttseddel så fort som mulig. Fiskeridirektoratet region Nord er av den oppfatning at skipper er en erfaren skipper som har vært registrert på blad B i Fiskeridirektoratets fiskermanntallet siden 2019. Som skipper bør en være godt kjent med kravet om umiddelbarseddelføring, at fartøyet ikke kan forlate mottaksanlegget før sluttseddel er skrevet, samt å ha etablert nødvendige rutiner som sikrer dette.

Burde kontaktet direktoratet

Direktoratet bemerker at landing i tråd med regelverket er noe som må planlegges som en del av fiskeoperasjonen, og ved uforutsette problemer, herunder at sluttseddel ikke blir skrevet eller mottas fra mottaksanlegget, må Fiskeridirektoratet eller Råfisklaget kontaktes.

Med bakgrunn i i dette, ble skipper ilagt et overtredelsesgebyr på 12 000 kroner,- for brudd på Landingsforskriften.

Kystmagasinet har forsøkt å få kontakt med skipper for kommentar uten å lykkes. Forhåndsvarsel om gebyr ble gitt i august og vedtak om gebyr ble gjort i november. Kystmagasinet kan ikke se at saken har medført noen reaksjoner overfor fiskemottaket.

Saken viser at det kan være fornuftig å kontakte direktoratet om kjøper ikke er i stand til å signere sluttseddel før en går fra kai.