ROHOLMEN: Vekta viste 2602 kilo for mye, - sluttseddel bare 251 kilo.

Fiskere kan være bøtelagt uten grunn

Det kalles gjerne for «overtredelsesgebyr», men gjerne for bot blant fiskere. Mange fiskere og rederier har fått høye overtredelsesgebyrer når de ikke har klart å estimere mengden fangst godt nok.

Publisert Sist oppdatert

«Roholmen» fikk i april besøk av Fiskeridirektoratets inspektører da de la til kai ved Sommarøy Fisk AS i Troms. Besøket kan ha kostet skipper 12 000 og reder 56 827 kroner.

Inspektørene fra direktoratet ankom anlegget samtidig som fartøyet, og når det var «Roholmen» sin tur til å losse, ble skipper informert om at det ville foretas en kontroll av landingen. Fangsten ble oppbevart i containere med vann om bord, før fangsten deretter ble satt på land og tippet i mottaksbrya. Fisken ble deretter veid inn i rund tilstand over batchvekt.

Stor vomfylt torsk

Skipper forklarte at fangsten var beregnet ved de har 12 containere på 1 200 kg, noe som gav 14 400 kg. I tillegg var det to kar på 900 kg torsk, som ga 1 800 kg.

RUND TORSK: Om det er innveid kvantum eller sløyd vekt omregnet til rund vekt som skal gjelde, strides direktoratet og Fiskarlaget om.

Dette ga en total fangstmengde på 16 200 kg torsk. Siden skipper synes det var litt lite fangst i det ene karet, ble 16 000 kg torsk innrapportert. Videre uttalte skipper at han ikke bruker faktor ved estimering av fangsten, og at torsken som var levert var generelt av veldig stor størrelse og vomfylt.

Vekten ved Sommarøy Fisk, en automatisk batchvekt, viste 18 602 kilo rundvekt torsk. I tillegg ble det manuelt veid inn 46,2 kilo rødspette og en kilo hyse. Derved mener direktoratet at det var underrapportering av 2602 kilo.

2602 eller 251 kilo feil

Etter innveiing blir fisken sløyd, og mottaket brukte det som er gjeldende faktor for omregning fra sløyd til rund fisk når de skriver rund vekt på sluttseddel. Da er differansen mellom innmeldt (ERS) og sluttsedler på bare 251 kilo. Fortsatt står direktoratet på sitt. De mener at det har skjedd et lovbrudd.

Rederi og skipper ble ilagt overtredelsesgebyr på henholdsvis 56 827 kroner og 12 000 kroner for overtredelse av Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for fiske og fangstfartøy (ERS-forskriften).

Fiskarlaget har flere slike saker

Vedtakene om overtredelsesgebyr til skipper og rederi er klaget inn til direktoratet av advokat Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag. Han opplyser at klagen så langt ikke behandlet.

Han kan også fortelle at Fiskarlaget har flere saker som gjelder samme problemstilling, der det er uenighet om hva fiskers estimat skal måles mot, veid kvantum eller det kvantum som sluttseddel viser.

Lignende sak skal for retten

Bjørn Kvello sin advokatkollega Ståle Hellesø har en sak som står for retten som gjelder tilnærmet samme problemstilling.

Vinner Fiskarlaget frem i denne saken, kan det bety at det nok er en del fiskere som tidligere er ilagt overtredelsesgebyr, som da kan forsøke å få disse tilbake.

Det er langt fra alle saker hvor det ilegges overtredelsesgebyr, hvor kvantum på sluttseddel avviker så kraftig fra innveid, som i denne saken. Men for fiskere som leverer fisk med for eksempel mye sild eller lodde i buken, så går dette mageinnholdet på kvota, men uten at han får betalt for annet enn sløyd vekt. Å regne om fra sløyd vekt til rund vekt vil da ikke bare være mer rettferdig overfor fiskeren, men også forhindre saker som i «Roholmen» sitt tilfelle.