TAPTE: Krossfjord tapte millioner på direktoratets tolkning av regler for bruk av leiefartøy ved havari.
TAPTE: Krossfjord tapte millioner på direktoratets tolkning av regler for bruk av leiefartøy ved havari.

Taper millioner på direktoratets spesielle tolkning

Får et fartøy havari på RSW-anlegget vil det i de fleste tilfeller få innvilget tillatelse til å bruke leiefartøy. Skjer det samme med hydraulikkanlegget vil det ikke bli innvilget tillatelse, slik Fiskeridirektoratet tolker regelverket. Ifølge byråkratene er ikke hydraulikkanlegget en del av selve fiskefartøyet.

Publisert Sist oppdatert

Den pelagiske tråleren og snurperen «Krossfjord» fikk 30. mai et større hydraulikkhavari. Havariet ble oppdaget på tobisfeltet ved at alarm viste at filter var tett. Ved inspeksjon ble det oppdaget metallspon i hydraulikkoljen, og rederiet ble rådet til å avbryte fisket og oppsøke verft.

Omfattende reparasjon

Ved Fitjar Mekaniske Verksted ble anlegg og motor demontert og inspisert. Det viste seg å være nødvendig å skifte mange hydraulikkmotorer og vesentlige deler av hydraulikkanlegget om bord. Leveringstid på deler og motor ble opplyst å være vesentlig lenger enn vanlig, og det ville ikke være mulig å gjennomføre reparasjon/ montering og testing før tobissesongen er slutt.

Det ble i søknad til direktoratet om å få bruke «Morten Einar» som leiefartøy.

Omfatter kun skader på fartøyet

Fiskeridirektoratet Region Vest avslo søknaden i vedtak av 20.06.2022. I avslaget ble det vist til at Fiskeridirektoratet har langvarig praksis for å tolke havaribegrepet dit hen at det kun omfatter skader på selve fartøyet, og ikke skader på tilbehør eller fiskeutstyr om bord i fartøyet. Skade på hydraulikkanlegget falt dermed utenfor anvendelsesområdet for bruk av leiefartøyordningen. «Krossfjord» fikk på denne bakgrunn avslag på søknaden.

Uforståelig tolkning

Advokat Ask Økland i Pelagisk Forening har på vegne av rederiet klaget på vedtaket. Han forklarer i klagen at et havari på hydraulikkanlegg er mer alvorlig enn et havari på RSW- anlegg, da en faktisk kan fiske selv om RSW-anlegget ikke virker. Men Fiskeridirektoratet Region Vest har i oversendelse av klagen til fartøyseskjonen i direktoratet argumentert med at hydraulikkanlegget ikke er en del av selve fartøyet.

For rederiet må det fortone seg litt spesielt at RSW-anlegget er en del av selve fartøyet, men ikke hydraulikkanlegget. På fiskefartøyer som er avhengig av vinsjer og kraner, er et hydraulikkanlegg integrert i selve fartøyet i form av hydraulikkrør, pumper og motorer fra ankervinsjen foran til notlegger akter. Hydraulikkrørene går gjennom skott og knytter sammen fartøyet fra baug til akter.

Tapte millioner på avslaget

Havariet skjedde når det gjensto en uke av tobisfisket. Ifølge søknad om å bruke leiefartøy gjensto 752 tonn tobis med en verdi på nærmere tre millioner kroner. En vesentlig inntekt for rederiet, og et beløp som virker inn på mannskapets lott.

Siden det er usikkert når «Krossfjrod» kan komme i fiske, er søknaden utvidet til å gjelde også andre kvoter.A

I oversendelse av klagen på avslaget skriver Fiskeridirektoratet Region Vest har i påklaget vedtak vist til langvarig praksis for å tolke havaribegrepet dit hen at det kun omfatter skader på selve fartøyet, og ikke skader på tilbehør eller fiskeutstyr om bord i fartøyet.

IKKE EN DEL: Ifølge direktoratet er hydraulikkanlegget i motsetning til RSW-anlegget ikke en del av selve skipet. Det kostet 'Krossfjord' millioner.
IKKE EN DEL: Ifølge direktoratet er hydraulikkanlegget i motsetning til RSW-anlegget ikke en del av selve skipet. Det kostet "Krossfjord" millioner.

– Vi kjenner ikke til at det tidligere er gitt tillatelse til å benytte leiefartøy ved slik skade. Videre har vi forståelse for hydraulikkanlegget sin funksjon og at en slik skade medfører at «Krossfjord» ikke kan gjennomføre fiske. Vi ser også poenget med anført sammenligning med totalhavari på RSW-anlegg. Imidlertid er sistnevnte skade spesifikt nevnt i leiefartøyinstruksen og havari på hydraulikkanlegg er ikke nevnt. Dersom skade på hydraulikkanlegg skal gi rett til å benytte leiefartøy, ser vi at det kan bli utfordrende å sette grense mot skade på annet fiskeutstyr/tilbehør i fartøyet. Region Vest finner uansett ikke å kunne gå imot foreliggende forvaltningspraksis, som taler klart og entydig for at skade på hydraulikkanlegg faller utenfor anvendelsesområdet for bruk av leiefartøyordningen, skriver Region Vest.

Kystmagasinet har vært i kontakt med advokat Ask Økland. Han opplyste i tirsdag at rederiet og han ville komme tilbake med eventuelle kommentarer onsdag. Kystmagasinet vil oppdatere saken om rederiet eller Økland kommer med kommentarer til situasjonen.