USIKKER FANGSTRAPORTERING: Fiskeridirektoratet vedgår svakheter med fangstrapportering for turistfisket, men legger ansvaret på turistfiskebedriftene.

Direktoratet vedgår svakheter med rapportering av turistfiske

Hvor mye fisk blir fisket i det som defineres turistfiske? Lørdag for en uke siden publiserte Kystmagasinet en artikkel basert på statistikk fra Fiskeridirektoratet. Tallene viste seg å ha store åpenbare feil. Men direktoratet mener det er turistfiskebedriftene sitt ansvar å rydde opp.

Publisert Sist oppdatert

Kystmagasinet kontaktet Fiskeridirektoratet for å få en forklaring og svar på spørsmål i denne sammenheng. De kom i går fredag.

Blant annet spurte vi om hva slags kvalitetssikring det er på tallene som rapporteres fra turistfisket. Til det svarer leder for reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet Trond Ottemo:

­– Ansvaret for rapportering ligger på bedriftene, som skal sørge for at det rapporteres korrekt. De kan også korrigere dersom det er rapportert feil.

Reelle eller ureelle tall

– Ser en bort fra de mest ekstreme eksemplene nevnt av Keno Ferter, (se artikkel publisert lørdag i forrige uke), er det fortsatt en rekke tilfeller hvor det er snakk om flere hundre fisk per tur. Er dette reelle tall?

– Det er stort mangfold blant virksomhetene, og det reflekteres i fangstrapportene. Flere hundre fisk kan være reelle tall, men vi kan heller ikke se bort fra at fangster fra flere turer rapporteres som fangst fra en tur, svarer Ottemo. Han utfordrer så Kystmagasinet til å finne ut av dette:

– Her er det muligheter for en journalist å undersøke direkte med bedriftene ut fra tilgjengelig informasjon.

Vil bli lagt inn systemvalideringer

– Vil direktoratet vurdere bedre rapporteringsmetoder for å sikre nøyaktige tall?

– Det vil bli lagt inn systemvalideringer som hindrer at åpenbart feile data ikke blir rapportert.­

– Mener direktoratet at statistikkene for turistfiske gir et reelt bilde av fiskets omfang?

LANGE: Bare fem fiskearter rapporteres i turistfisket. Lange (bildet) rapporteres ikke.

– Vi er fremdeles i startgropen når det gjelder innsamling av data fra turistfiske, men registeret over virksomheter og fangstrapporteringen gir oss vesentlig mer informasjon og data enn det som var tilgjengelig for bare få år siden. Det har også vist seg nyttig i andre sammenhenger, for eksempel for Sjøfartsdirektoratets arbeid knyttet til sikkerhet ved utleie av fritidsfartøy i Norge, fordi det er svært få alternative registerdata innenfor denne sektoren.

Flere arter etter hvert

– I statistikkene er det bare oppgitt noen få fiskesalg, men for eksempel ikke lyr, lange og brosme. Hvorfor har ikke disse artene statistisk interesse.

­– Antall arter bør utvides etter hvert, men det har vært ansett hensiktsmessig avgrense rapporteringen til et mindre utvalg i starten. Det betyr ikke at andre arter ikke har statistisk interesse.

Ukjent fangst av rødlistede arter

– Etter det Kystmagasinet forstår rapporteres heller ikke fangster av rødlistede arter. Hva er årsaken til at dette er utelatt. Yrkesfiskere er pålagt å melde inn rødlistede arter spesifikt uansett fartøyets størrelse. Hvorfor er ikke dette gjeldende for turistfiske?

– Yrkesfiskernes rapporteringsplikt er ikke knyttet til rødlisting av arter, de skal rapportere all fangst. Vanlig uer er rødlistet, og uer er omfattet av rapporteringsplikten.

Kystmagasinet skrev i fjor om det som av direktoratets inspektør definerte som en latvisk "liga" som høstet store mengder kamskjell. På spørsmål om direktoratet har informasjon om tilsvarende aktivitet i år, skriver Ottemo at de ikke har mer informasjon om dette.