HØRING: Fiskeridirektoratet har sendt ut forslag om kysttorsk og havdeling på høring.

Ber om innspill om kysttorsk og havdeling

Fiskeridirektoratet ønsker innspill om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord for 62˚N.

Publisert Sist oppdatert

Tre av forslagene skal etter planen iverksettes allerede før hovedsesongen av kommende torskesesong tar til for fult.

Disse tre forslagene vil ha betydning for fartøyene over 21 og 28 meter, samt begrensninger på antall lengder snurrevadtau ved fiske innenfor fire nautiske mil av grunnlinjene.

Omhandler fiske etter kysttorsk

Høringen som er sendt ut skal omhandle hvor kystnært de større fartøyene skal kunne fiske etter torsk, problematikk omkring gytefelt for kysttorsk og grunnlinje- og fjordlinjereguleringer.

Bakgrunn for høringen er en tidligere bestilling fra nærings- og fiskeridepartementet om blant annet fjordlinjeregulering og behovet for at fartøy over 21 meter fisker innenfor grunnlinjen.

11 forslag på høring

Følgende 11 forslag fra Fiskeridirektoratet inngår i høringen:

- Fartøy på 21 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene.

- Fartøyene på 28 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.

- Det innføres forbud mot å ha om bord mer enn to lengder à 9 kveiler snurrevadtau à 220 meter ved fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.

- Forbudet mot å fiske torsk innenfor fjordlinjene endres til å gjelde for fartøy over 11 meter største lengde (ned fra 15 meter).

- Minstemålet for torsk økes til 55 cm innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.

- Tillatt innblanding av torsk under minstemål i fisket etter torsk med juksa og line økes til anslagsvis 20 prosent i antall i de enkelte fangster innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, og 15-20 prosent ved garnfiske etter sei i samme område.

-Hvert fartøy kan fiske etter torsk med maksimalt 80 garn innenfor fjordlinjene.

- Minste tillatte maskestørrelse i garn økes til 168 mm ved fisket etter torsk nord for 62˚N.

- Ved fiske etter torsk med snurrevad skal det være kvadratmasker i fiskeposen med en maskestørrelse på minst 140 mm nord for 62˚N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene.

-Området for det generelle påbudet om kvadratmasker i fiskeposen ved fiske med snurrevad utvides fra 64˚N sørover til 62˚N.

- Forbudsområder i lokale reguleringer som forbyr bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i Troms og Finnmark tilpasses slik at forbudsområdene i større grad samsvarer med kysttorskens gytefelt, slik disse nå er definert på bakgrunn av gytekartlegging gjennomført av Havforskningsinstituttet.

Ulike tidspunkt for tiltakene

NFD og Fiskeridirektoratet legger opp til ulike tidspunkt for iverksettelse av de ulike tiltakene.

De tre første forslagene tar de sikte på å iverksette før hovedsesongen for den kommende torskesesongen tar til – altså i løpet av første halvdel av februar 2023.

Fristen for å komme med innspill til disse tre forslagene er satt til 16. januar.

Fristen for de øvrige forslagene er satt til 9. mars, og man tar sikte på at disse iverksettes fra 1. januar 2024.