FORNØYD: – Det at man utsetter innføringen for flåten mellom 10 og 11 meter til 1. april er en naturlig konsekvens for å gi forvaltningen tid til å kunne godkjenne utstyr fra flere leverandører, sier leder Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag.

Kystfiskarlaget: – Glade for utsettelse av innføringen av satelittovervåkning

– Vi er svært glad over at regjeringspartiene sammen med SV, etter påtrykk fra Norges Kystfiskarlag, har konkludert med at vedtaket fra revidert budsjett ikke er fulgt opp i tråd med intensjonen.

Publisert Sist oppdatert

Det sier leder Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag i en pressemelding.

Naturlig konsekvens

– Det at man derfor utsetter innføringen for flåten mellom 10 og 11 meter til 1. april er en naturlig konsekvens for å gi forvaltningen tid til å kunne godkjenne utstyr fra flere leverandører, sier leder Tom Vegar Kiil.

Norges Kystfiskarlag mener at mobilbasert kommunikasjon på VMS vil være tilstrekkelig i de kystnære farvann. Derfor jobbet laget aktivt inn mot SV i forhandlingene om revidert budsjett i vår for å få på plass ett fritak for Iridium for den minste flåten. Fritaket ble gitt, men det har likevel fra departement og direktorat, i kontrast til intensjonen med vedtaket, vært stilt krav om at VMS-utstyret fremdeles skal kunne kommunisere med satellitt. Et slikt krav har begrenset konkurransen i markedet for sporingsutstyr, og ført til at den løpende kostnaden fortsatt har ligget høyere enn hva som kunne vært realiteten. «I hurdalplattformen påpeker regjeringspartiene at de vil gjøre forenklinger og senke kostnadsnivået for fiskerne på dette området.

Store variasjoner i omsetning

– Vi ser derfor at det ikke er et mål for regjeringen at regninga til fiskerne skal være høyere enn nødvendig.. Vi har jo store variasjoner i omsetning på fiskerne, og det som for noen fartøy er en parentes i kostnader kan for andre være spikeren i kista. Det at man nå letter på utstyrskravet på sporing er en betydelig forbedring av situasjonen» fortsetter Kiil Det har i media vært publisert flere saker den senere tiden om at 4G gir en god dekning langs det meste av kysten. Kostnadene med kommunikasjon over 4G-nettet er svært lav sammenliknet med satellitt. Kystfiskarlaget åpner derfor for å øke kunnskapsnivået i de kystnære områdene- «Den rimeligste løsningen, som så langt ikke har vært aktuell på grunn av iridium-kravet, koster 80kr pr mnd og rapporterer posisjonen hvert minutt. Det er klart at dette vil gi et betydelig bedre datagrunnlag for myndighetene!»

Kan få krav allikevel

Kiil varsler samtidig om at enkelte likevel kan få krav om satellittutstyr basert på enigheten mellom regjeringspartiene og SV:

– Vi fiskere er godt kjent med hvor man har mobildekning og ikke. Den enkelte fisker må derfor være bevisst på hvor man ferdes over tid. I enigheten om sporing er det presisert at det tillates inntil 4 timer uten dekning sammenhengende, eller flere kortere perioder på til sammen inntil 12 timer i løpet av et døgn. Dersom dette overstiges vil man kunne bli pålagt å montere utstyr som kan kommunisere med satellitt. En enhet som er montert utendørs vil naturlig nok ha betydelig bedre rekkevidde enn en håndholdt mobiltelefon innendørs, så det er svært få områder langs kysten hvor dette vil være et problem» sier Kiil. Norges Kystfiskarlag ønsker å påpeke at det er uheldig at dialogen med forvaltningsmyndighetene har vært utfordrende i denne saken, og den siste tids opplysninger om mangler og svakheter med det påkrevde utstyret beviser at prosessen med å innføre og pålegge nytt sporing- og rapporeringsutstyr for flåten under 15 m har vært forhastet. Kystfiskarlaget vil rose SV som hele veien har stått på fiskernes krav i denne saken og fått gjennomslag gjennom politisk arbeid. De nye kravene til sporing- og rapportering har møtt store protester blant fiskerne langs kysten med god grunn, senest også blant kystens ordførere og politiske partier.

Håper på helhetlig vurdering

Kystfiskarlaget håper Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet nå tar en helhetlig vurdering av de krav, avgifter og pålegg som berører den minste flåten og konsekvensene av disse for et fortsatt aktivt kystnært fiskeri. «Den nye utsettelsen vil gi oss 3 måneder ekstra til å finne omforente løsninger som både forvaltning og fiskere kan enes om. Og vi skal selvfølgelig være løsningsorienterte» avslutter Kiil.

Dette er enigheten som ble inngått:

TEKSTVEDLEGG – ENIGHET MELLOM AP, SP og SV i Kontroll og konstitusjonskomiteen: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til enigheten i forliket mellom de tre partiene og til at man er enig om å be regjeringen be Fiskeridirektoratet akseptere større fleksibilitet med å akseptere korte tidsperioder uten dekning på mobilnett, uten at det utløser krav om satellitt-tilgang. Det kan vurderes for eksempel sammenhengende perioder på inntil 4 timer, og flere perioder på til sammen 12 timer i løpet av et døgn, så lenge data lagres og sendes når mobildekning gjenopptas. Flertallet viser også til at partiene i forliket ber regjeringen utsette innføring av krav om sporing- og rapportering for flåtegruppa mellom 10 og 11 meter til 1. april 2023, slik at disse endringene kan utformes. Flertallet mener anmodningsvedtaket ikke kan utkvitteres før dette er gjennomført.