MESOPELAGISK FISK: Rederiet har fått avslag på tillatelse til å fiske etter mesopelagisk fisk som "huggormfisk" (bildet) og lysprikkfisk i mauritansk farvann. Nå håper de på å få fiske i omansk farvann.

Norsk tråler nektes å fiske i andre lands sone

I snart halvannet år har den pelagiske tråleren «Mokstein» ligget i opplag. Årsaken er at norske fiskerimyndigheter ikke vil tillate at den fisker i mauritansk farvann, selv om den har lisenser på plass. Nå håper eierne på at de skal få lov å fiske i omansk farvann.

Det norskregistrerte fiskefartøyet «Mokstein» har ligget i opplag i Las Palmas på Gran Canaria) siden midten av november 2021 Mauritania. Men Nærings- og Fiskeridepartementet satt foten ned for fisket i oktober 21. Siden har fartøyet ligget ved kai i Las Palmas.

Nå forsøker daglig leder og største aksjonær i Austevoll-rederiet, Karsten Østervold, å få tillatelse til samme type fiskeri i omansk farvann. Kystmagasinet har tidligere fortalt om «norske» fartøy som har forlatt Mauretania til fordel for Oman.

«Mokstein» er en pelagisk tråler med lengde på 69 meter. Den ble bygget i Tyskland i 1960. I 2017 ble fartøyet som het «Lundey», importert fra Island av Partrederiet Karoløs ANS. Siden ble fartøyet overført til Meso AS som har samme eiere.

Vil vite om de kan fiske i omansk farvann

Karsten Østervold har sendt en epost til Fiskeridirektoratet for å forhøre seg om det vil bli godtatt at fartøyet driver fiske etter mesopelagisk fisk i omansk farvann. I eposten opplyses det at i perioden fartøyet har ligget i opplag i Las Palmas har det vært noen få mannskap om bord. Disse har utført klassearbeid, generelt vedlikehold og sett etter båten.

Meso AS har ifølge eposten i lang tid jobbet med å få «Mokstein» tilbake i drift. Selskapets plan var før jul at «Mokstein» skulle seile til Oman i begynnelsen av januar, og starte forsøksfiske etter mesopelagisk fisk i februar.

Vil leie båten til statlig omansk selskap

Forsøksfisket i Oman skal ifølge Østervold skje i samarbeid med et omansk fiskeriselskap som er hundre prosent eid av omanske myndigheter. Det er et omansk selskap som sitter på lisensen til å drive forsøksfisket etter mesopelagisk fisk.

I OPPLAG: "Mokstein" har ligget i opplag siden høsten 2021.

Det omanske selskapet skal leie «Mokstein» for å drive forsøksfiske, i første omgang i perioden februar til juni 2023. De eneste inntektene Meso AS får fra dette forsøksfisket er leieinntekter for utleie av «Mokstein», opplyser Østervold. Han opplyser også at lisensen tilhører det omanske selskapet og ikke Meso AS. Alle kostnadar og inntekter ved forsøksfisket i Oman blir dekket av det omanske selskapet.

Østervold spør så om det er nødvendig for Meso AS å søke norske myndigheter om godkjenning av lisensen til å drive forsøksfiske i Oman, når lisensen tilhører et omansk selskap?

Fikk ikke fiske utenfor Mauretania

Da rederiet fikk avslag i oktober 2021 på å fiske etter mesopelagisk fisk i mauretansk farvann, ble det begrunnet med at «Mokstein» er et norskregistrert fartøy. For norske fartøy følger det av forskrift at det i utgangspunktet er forbudt å drive ervervsmessig fiske eller fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon. Et slikt fiske krever tillatelse fra Fiskeridirektoratet, i tillegg til avtale med staten som har jurisdiksjon, noe Meso AS på plass.

Norske regler gjelder i utenlandsk farvann

Avslaget ble begrunnet videre med at et mesopelagisk fiske krever tillatelse fra Fiskeridirektoratet følger også av at et mesopelagisk fiske ikke kan gjennomføres uten dispensasjon fra gjeldende krav til maskevidde i trål. Videre er det nødvendig med dispensasjon fra fangstforbudet i forskrift forbud mot å fiske raudåte, krill og andre dyreplankton.

På bakgrunn av et brev fra Nærings- og Fiskeridepartementet fant Fiskeridirektoratet ikke å kunne gi tillatelse til det omsøkte fiskeriet. Fiskeridirektoratet bemerket at rederiet nylig, i et vedtak 7. oktober 2021, hadde fått tillatelse til å gjennomføre et mesopelagisk forsøksfiske i Norges økonomiske sone og i internasjonalt farvann i Irmingerhavet i NEAFC konvensjonsområde. Det er også lagt til rette for et mesopelagisk fiske i NAFO konvensjonsområde. Rederiet har ifølge direktoratet derfor mange muligheter til å bidra til å utvikle det mesopelagiske fiskeriet.

Laber interesse for mesopelagisk i 2022

Det var tidligere flere norske redere som gjerne ville drive forsøksfiske etter mesopelagisk fisk. Men denne interessen ser ut til å ha kjølnet. I fjor ble det i bare levert noen få tonn av den mesopelagiske fiskearten laksesild.

De fleste «utenlandske» fartøy som er importert til Oman de siste årene er flagget til Oman.

Kystmagasinet venter på innsyn i direktoratets svar på eposten fra Østervold. Vi har også søndag ettermiddag forsøkt å kontakte Østervold for mer informasjon, men har ikke fått svar på henvendelsen.

Dette er mesopelagisk

ENORM BIOMASSE: Fiskerne er usikre på hvor mye mesopelagisk fisk og andre organismer som finnes. Estimatene varierer fra ti til hundre millioner tonn.
  • Mesopelagisk kommer av gresk meso ‘i midten’ og pelagisk ‘som finnes i eller skjer i åpent hav.
  • Samleomgrep på dyr som lever på 200 til 1000 meters dyp.
  • Består av fisk og mange ulike evertebrater (maneter, planktoniske krepsdyr, reker, krill, og blekksprut)
  • Globalt er det gjort så høye estimat som 10 000 millioner tonn, som er 100 ganger mer enn det som blir fisket på verdsbasis hvert år.
  • Ressursen utgjør en enorm reserve for marint protein og fett.

Kilde: Havforskningsinstituttet