INNKLAGET: Kystmagasinet feirer i år sine første 25 år. Det gjøres med et Fiskeridirektorat på krigsstien, samt masse annet stoff om fiskeri og teknologi over 12 ulike papirutgaver, samt på nett.

Fiskeridirektoratet dobbeltklager Kystmagasinet inn til PFU

Klagen, som ble levert i februar, er i realiteten to klager i ett. – Ikke uvanlig at offentlige etater klager medier inn til PFU, opplyser Norsk Presseforbund.

Publisert Sist oppdatert

Klagen, som ble levert 16. februar, omhandler en sak som Kystmagasinet hadde på trykk den 30. desember 2022, samt et leserbrev i januar.

Les mer her: Låssettere ber Fiskeridirektoratet fjerne navngitt inspektør

Les mer her: Om Fiskeridirektoratet: – Vi registrerer også en utstrakt spaning

– Saken kan identifisere inspektøren

I klagen skriver Fiskeridirektoratet blant annet:

– Den 30. desember 2022 publiserte Kystmagasinet ein artikkel om at ei gruppe medlemmer i Norges Fiskarlag i eit brev til Fiskarlaget sentralt hadde sendt varsel på ein inspektør i Fiskeridirektoratet som etter gruppas meining bryt med måten ein inspektør skal opptre på. (Utskrift av artikkelen er vedlagt).

Den omtalte inspektøren blir skulda for klanderverdige forhold og Fiskeridirektoratet meiner artikkelen er eit brot på paragraf 4.7 i Vær varsom-plakaten om å vere varsam med bruk av namn og bilete og andre klare identifikasjonsteikn i slike saker, og paragraf 4.14 om samtidig imøtegåelse av sterke skuldingar. Det er fleire både klare og uklare identifikasjonsteikn i artikkelen. Inspektøren er mellom anna nemnt med namn i brevet til Norges Fiskarlag som Kystmagasinet har fått tilgang til.

Navnet vil kunne spres på sosiale medier

Artikkelen er illustrert med eit bilete av eit patruljefartøy operert av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, underforstått at inspektøren er ein av 27 tilsette i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste. Deretter at dette er ein inspektør med over 20 års erfaring i Sjøtjenesten, og at vedkomande, i fylgje Kystmagasinet, har fått ei leiande stilling og ikkje blitt fjerna frå stillinga som inspektør slik gruppa krev. Samla vil desse opplysningane kunne identifisere inspektøren og namnet ville lett blitt spreidd på blant anna sosiale medier med dei ubehag det måtte medføre.

– Kommer med sterke beskyldninger

Fiskeridirektoratet klager også inn Kystmagasinet for et leserbrev vi hadde på trykk 10. januar. I denne klagen skriver de blant annet:

– Den 10. januar publiserte Kystmagasinet eit debattinnlegg av Ilone Giske som kom med sterke skuldingar mot Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektøren) generelt og mot ein anonymisert inspektør spesielt. Kystmagasinet opplyser at det blir redigert i samsvar med Vær Varsom-plakaten, og debattinnlegg er omfatta av redaktøransvaret.

I innlegget kjem Ilone Giske med sterke skuldingar mot Fiskeridirektoratet, mellom anna for å kome med personangrep, for å drive ein heksejakt mot selskapet Arctic Harvest AS der Ilone Giske var dagleg leiar, for å iverksette represalier overfor selskapet og for å bryte forvaltningslova. Dette blir illustrert ved å vise til eigne saker mellom Arctic Harvest AS, Arctic Sea Harvest AS og Fiskeridirektoratet.

– Håndtert i forhold til våre rutiner

Deretter viser Giske til at selskapet to gonger har sendt varsel på ein namngitt inspektør (anonymisert av Kystmagasinet i nettsaka) til Fiskeridirektoratet. Omtalen av inspektøren viser til konkrete hendingar som i følgje Giske viser at den omtalte inspektøren, både i dei to klagetilfella og i andre udokumenterte saker, utfører si teneste som inspektør i Fiskeridirektoratet på ein kritikkverdig og til dels ulovleg måte.

Fiskeridirektoratet kan stadfeste at vi har mottatt varsla som Giske viser til. I begge tilfella vart desse handtert i samsvar med våre rutinar, utan at vi i nokon av tilfella fann grunn til å gå vidare med sakene. Dette er kommunisert tilbake til selskapet.

Debattinnlegget inneheld så sterke skuldingar at Fiskeridirektoratet skulle hatt høve til samtidig imøtegåelse, og skulle vore gitt mogelegheita til å kome med eit tilsvar.

– Ikke uvanlig

PFU (Pressens faglige utvalgt) er et utvalg som er nedsatt av Norsk Presseforbund.

PFU har som formål å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse. PFU legger Vær Varsom-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger.

– Det er ikke uvanlig at statlige, kommunale eller offentlige institusjoner klager medier inn til PFU. Det har vi en rekke eksempler på, får Kystmagasinet opplyst av Trude Hansen hos Norsk Presseforbund.

– Alle instanser som er omtalt i en sak har klagerett. Det står i vedtektene til PFU.

– Ikke riktig å uttale seg nå

Hos Fiskeridirektoratet ønsker man å avvente PFU sin behandling av klagen før man uttaler seg.

– Vi synes ikke det er riktig å uttale oss om en sak som er under behandling hos PFU, er beskjeden fra kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve til Kystmagasinet.