INNDRAGNING AV FANGSTVERDI: Salgslagene har inndratt over 85 millioner kroner i fangstverdi i år. Dette er et illustrasjonsbilde, og ikke et bilde av fartøy med inndragning.

Nærmere hundre millioner inndratt fra over 7500 landinger

Antallet leverte fangster hvor det er besluttet å inndra deler eller hele verdien av fangsten økte kraftig fra 2021 til i år. I fjor ble det besluttet inndragning i 5038, mens det i år før året er omme, per 26 desember, vedtatt inndragning i 7555 tilfeller. Disse inndragningene har kostet fiskerne dyrt.

Samtidig er det en økning i landinger fra 192 764 til 185 789. Men det forklarer ikke årsaken til inndragningene. I år har en av 24 fangster fått inndragning, mens det i fjor bare var inndragning i en av 28 fangster.

STØRST POTT: Norges Sildesalgslag har inndratt over 42 millioner kroner i år.

Samtidig har inndratt verdi økt fra 72,8 millioner kroner til 85,5 millioner. Dette er en forbedring fra 2019, da ble det inndratt 103,3 millioner kroner av en total fangstverdi på 25,365 millioner kroner. Det vil si at 0,4 prosent av total fangstverdi ble inndratt. I år utgjør inndratt verdi 0,3 prosent av inndratt verdi.

Inndratt verdi i statistikken omfatter i hovedsak fangster som inneholder fangst over lovlig kvote eller arter som det er ulovlig å fiske. Verdiene som inndras tilfaller fiskesalgslagene for å dekke deres utgifter til kontrollvirksomhet. For Norges Råfisklag hadde inndragningene per 26. desember gitt et bidrag på 39,3 millioner kroner, mens Sildelagslaget fikk et bidrag til driften på 42,5 millioner kroner. Det økte antall inndragninger har i år gitt salgslagene nesten fem millioner kroner mer i inntekter.

Fiskehav

Fiskehav har inndratt 1,4 millioner kroner av 627 millioner av total fangstverdi. I fjor var det 185 landinger meldt inn til Fiskehav med inndragning, mot 214 i år. Det er atskilling lavere enn i 2020 da 315 landinger fikk verdi inndratt.

Norges Råfisklag

TORSK: Ofte er det fangst over kvote eller ulovlig bifangst som inndras.

Norges Råfisklag har inndratt 39,3 millioner kroner av 16 548 millioner i total fangstverdi. I fjor var det 4507 landinger meldt inn til Norges Råfisklag med inndragning, mot 7002 i år.

Den kraftige økningen i år kan ikke forklares med økt antall fangster. Det er landet 136 731 fangster i år, mot 138 375 fangster i fjor.

Råfisklaget er det fiskesalgslaget med størst omsetning. Det er likevel ikke dette laget som står for de største inndragningene i samlet verdi.

Norges Sildesalgslag

Norges Sildesalgslag har inndratt 42,5 millioner kroner av 11 303 millioner i total fangstverdi. I fjor var det 318 landinger meldt inn til Norges Sildesalgslag med inndragning, mot 250 i år.

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) har inndratt en million kroner av en total fangstverdi på 3 070 millioner. I fjor var det 46 landinger meldt inn til SUROFI med inndragning, mot 15 i år. Denne nedgangen reflekteres tydelig i inndratt verdi som har falt fra 4,5 millioner kroner til en million kroner i år.

Vest-Norges Fiskesalslag

Ifølge Fiskeridirektoratet har det bare vært inndratt fangstverdi på samlet 1,4 millioner kroner fra seks fangster i Vest-Norges Fiskesalslag så langt i 2022. I fjor var det til sammen 50 inndragninger, men med samlet verdi på bare en halv million. Fangstverdi i salgslaget har økt fra 534 milioner kroner i fjor til 773 millioner kroner i år.

Åpenbare feil i tallene til Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets statistikk for inndragninger inneholder en del feil. Det oppgis blant annet andel landinger med inndragning i prosent av totalt antall landinger i det enkelte salgslag. Disse er fulle av feil. For eksempel utgjør ikke seks landinger 4,1 prosent av et totalt antall landinger på 9 076. Dette er et eksempel fra Vest-Norges Fiskesalslag. Men andelene oppgitt i prosent er gjennomgående feil for alle salgslag. Kystmagasinet har derfor valgt å ikke bruke prosentandelene i direktoratets statistikk.