DANMARKS RIKESTE REDER: Henning Kjeldsen er Danmarks rikeste, og vil mange si, mest suksessfulle fiskebåtreder.

270 millioner kroner i lån fra Danmarks rikeste fisker

Fiskeridirektoratet har igjen avslått søknad om å tillate Danmarks rikeste fisker å eie 40 prosent i norske fiskebåtredere. Årsaken er at han gjennom to store lån til rederiet, i praksis ville ha full kontroll over det norske fiskefartøyet «Astrid».

Publisert Sist oppdatert

I fjor kjøpte Lindesnes Fiskeriselskap AS det danske fiskefartøyet «Martine». Fartøyet og rettigheter ble finansiert av Henning Kjeldsen.

Lindesnes Fiskeriselskap AS er eid av Hebjar Holding AS som per dato kontrolleres av Bjørn Kjellby fra Lyngdal og Arild Andre Ludvigsen fra Nittedal. Planen var å ha den danske fiskebåtrederen Henning Kjeldsen med på eiersiden.

Etter en flere måneder lang prosess ble søknaden først avslått i Fiskeridirektoratet, og i oktober i fjor ble vedtaket klaget inn til Nærings- og Fiskeridepartementet. Der ble vedtaket gjort av direktoratet opprettholdt.

Dommen ble opphevet

Årsaken til avslaget i fjor var at Kjeldsen var dømt til historiens største bot og inndragning for brudd på dansk fiskerilovgivning. Men før jul ble Kjeldsen blankt frifunnet, i det som tilsvarer norsk lagmannsrett. Bøter og inndragning på flere hundre millioner kroner ble frafalt. Danske myndigheter så at dommen var klar og tydelig, og det ikke var grunnlag for å anke avgjørelsen.

3. desember i fjor søkte Lindesnes Fiskeriselskap på nytt om å få lov til å ha danske Henning Kjeldsen som eier av førti prosent i selskapet. Men igjen har søknad om eierskap blitt avslått. Denne gang fordi at lån på nesten 270 millioner kroner gitt til Lindesnes Fiskeriselskap, kombinert med eierandel, ifølge direktoratet ville gi Henning Kjeldsen full kontroll over rederiet.

Henning Kjeldsen har flere ganger blitt erklært som Danmarks rikeste fiskebåtreder. Etter at han ble dømt solgte han mye av sine interesser innen fiskeri, både båter og kvoter.

Kvalifiserte til å eie

SUKSESSRIK REDER: Henning Kjeldsen er Danmarks rikeste fiskevbåtredere.

Eiersammensetning som det ble søkt i om i Hebjar Holding AS ville at 60 prosent av aksjene skulle være eid av norske aksjeselskap, som igjen skulle eies av Bjørn Wilhelm Kjellby og Arild Andre Ludvigsen, som anses som norske statsborgere. Den utenlandske eierandelen som Henning Kjeldsen skulle eie ville være på 40 prosent. Direktoratet anså derfor nasjonalitetskravet i § 5 i deltakerloven anses som oppfylt.

Spørsmålet ble da ifølge direktoratet om de aktive fiskerne i selskapet kunne anses å ha «tilsvarende faktisk kontroll». De norske aksjonærene og deres fullmektig hadde sendt inn erklæring om at majoritetseierne etter endringen fortsatt vil ha den reelle faktiske kontrollen i rederiet. Det fremgikk av Brønnøysundregistrene at styret både i Lindesnes Fiskeriselskab AS og i Hebjar Holding AS består av de to aktive fiskerne. Videre at i begge selskap har styremedlemmene signatur i fellesskap.

Men direktoratet oppdaget også at ved nyregistrering av Hebjar Holding AS 29. mars 2022 i Brønnøysundregistrene, så var også Henning Kjeldsen styremedlem og han hadde signatur i fellesskap med de to aktive styremedlemmene. Henning Kjeldsen ble registrert utmeldt av styret 21. juli 2022.

Gjennomgang av opplysninger i aksjonæravtale, vedtekter og nåværende styresammensetning tilsa at de norske aksjonærene vil ha majoritetskontroll. Kjeldsen vil likevel være den enkeltpersonen med størst indirekte eierandel og med potensielt reell innflytelse over driften av virksomheten.

Låner nesten 270 millioner av Kjeldsen

Så dukket rosinen i pølsen opp og veltet muligheten for at Kjeldsen skulle få komme inn som minoritetsaksjoner. Gjennomgang av innsendte låneavtaler viste at Henning Kjeldsen sitt selskap Henning Kjeldsen ApS, hadde fullfinansiert erverv av 100 prosent av aksjene i Lestaskjeret AS (nå Lindesnes Fiskeriselskap AS), knyttet til fartøyet ex «Krutt» som ble skiftet ut med nåværende «Astrid» i august 2022.

Lånesummen var ifølge direktoratet på 187.500.000 kroner. Videre var det Henning Kjeldsen ApS som fullfinansierte kjøp av fartøyet «Astrid» (ex «Martine») til utskiftning av ex «Krutt» med en lånesum på DKK 52.100.000 (Cirka 81 millioner norske kroner.

Forlenget med sju meter

«Astrid» er bygget ved Hvide Sande Shipyard i Danmark i 2000. Fartøyet har en lengde på 35,70 meter og bredde på 8,50 meter. I fjor ble fartøyet forlenget med cirka sju meter ved Karstensen Skibsværft i Skagen.

«Astrid» har rettigheter som i år gir kvote på 438 tonn torsk, 1360 tonn sei og 153 tonn hyse. Det har også rettigheten kystreketrål sør. I tillegg til kvotene er «Astrid» ett av fartøyene som har hatt suksess i fiske etter lysing.

Gjeldsbrev og skipspant

I Skipsregistrene NOR fremkommer det videre under «skjøte» at dette er prisen på fartøyet. Som sikkerhet for lån til fartøy fremgår det av låneavtale at det er utstedt gjeldsbrev og foreligger skipspant. Skipspant fremkommer imidlertid ikke av Skipsregistrene.

Disse låneavtalene tyder etter direktoratets vurdering på at Lindesnes Fiskeriselskab AS og fartøyet «Astrid» både drives og vil drives for Henning Kjeldsen og hans selskap sin regning og risiko.

På dette grunnlaget fant ikke direktoratet at kravet om at de aktive fiskerne, Bjørn Wilhelm Kjellby og Arild Andre Ludvigsen, har «tilsvarende faktisk kontroll» var oppfylt og Henning Kjeldsen ble igjen nektet eierskap i et norsk fiskefartøy.

Kystmagasinet har kontakt Bjørn Kjellby for å høre om han ønsker å uttale seg om Fiskeridirektoratets vedtak. Det har han ikke kommet tilbake på.