HAR SØKT PÅ NYTT: Fiskeridirektoratet har en ny søknad om å la Kjeldsen få eie førti prosent i et norsk fiskefartøy til behandling.
HAR SØKT PÅ NYTT: Fiskeridirektoratet har en ny søknad om å la Kjeldsen få eie førti prosent i et norsk fiskefartøy til behandling.

Gjør nytt forsøk på å bli eier i norsk fiskefartøy

Det er på nytt søkt om tillatelse til at den danske fiskebåtrederen Henning Kjeldsen skal få lov å eie 40 prosent i et norsk fiskebåtrederi. Han er nå frifunnet for forholdene som gjorde at søknad ble avslått i fjor.

Publisert Sist oppdatert

I fjor sommer kjøpte Lindesnes Fiskeriselskap AS i det danske fiskefartøyet «Martine». Planen var å ha den danske fiskebåtrederen Henning Kjeldsen som medeier.

Lindesnes Fiskeriselskap AS er eid av Hebjar Holding AS som per dato kontrolleres av Bjørn Wilhelm Kjellby fra Lyngdal og Arild Andre Ludvigsen fra Nittedal. Planen var å ha den danske fiskebåtrederen Henning Kjeldsen med på eiersiden. Men etter en flere måneder lang prosess ble søknaden først avslått i Fiskeridirektoratet, og i oktober ble en klage avslått av Nærings- og Fiskeridepartementet.

«Astrid» er utstyrt med en ABC hovedmotor med ytelse på 1326 kW. Største lengde er 35,69 meter og bredde 8,5 meter. Det ble bygget som danske «Anders Nees», ved Hvide Sande Shipyard i 2000. I 2009 ble det solgt til de nederlandske brødrene Willem, Henk og Cornelis de Boer fra Urk. Fartøyet hadde da navnet «Neeltje» og ble flagget til Storbritannia med Hull som hjemsted.

I august 2018 ble fartøyet kjøpt av en dansk reder i Thyborøn og gitt navnet «Martine». Etter det Kystmagasinet forstår var Kjeldsen involvert i rederiet dom kjøpte fartøyet, og sannsynligvis er det også derfor fartøyet fikk navnet «Martine». Det heter også Kjeldsens datter.

Fisker i nord

Det er nå registrert rettigheter på «Astrid» som i år gir mulighet til å fiske 855 tonn sei, 424,5 tonn torsk og 122 tonn hyse, alt nord for 62 breddegrad. Deler av året fisker fartøyet primært etter lysing. I dag søndag er «Astrid» i fiske like utenfor Varangerhalvøya.

Søkte på ny i desember

SØKER PÅ NYTT: Det er på nytt søkt om tillatelse til å la Henning Kjeldsen eie 40 prosent i Lindesnes Fiskeriselskap AS. Rederiet eier farøyet 'Astrid'.
SØKER PÅ NYTT: Det er på nytt søkt om tillatelse til å la Henning Kjeldsen eie 40 prosent i Lindesnes Fiskeriselskap AS. Rederiet eier farøyet "Astrid".

13. desember i fjor søkte Lindesnes Fiskeriselskap på nytt om å få lov til å ha danske Henning Kjeldsen som eier av førti prosent i selskapet. Årsaken til avslaget i fjor var at Kjeldsen var dømt til historiens største bot og inndragning for brudd på dansk fiskerilovgivning. Men før jul ble Kjeldsen, i det som tilsvarer norsk lagmannsrett blankt frifunnet. Bøter og inndragning ble frafalt. Danske myndigheter så at dommen var klar og tydelig, og det ikke var grunnlag for å anke avgjørelsen.t

Kontaktet departementet før de ble søkt

Før søknaden ble sendt i desember hadde advokat Richard Bjerk i Wikborg Rein Advokatfirma AS sendt en henvendelse til Nærings- og Fiskeridepartementet hvor spør om det kan forventes at de på eget initiativ vil omgjøre vedtaket av 20. oktober i fjor, som følge av at saken mot Kjeldsen endte med full frifinnelse.

Fagdirektør Christian Wormestrand svarte advokat Bjerk i en epost hvor han skriver:

– Dersom rederiet ønsker å få behandlet søknad om eierendringer på grunnlag av nye opplysninger i saken, er riktig framgangsmåte å sende ny søknad til Fiskeridirektoratet.

Vi viser i den forbindelse til departementets klagevedtak 20. oktober 2022 med avslag på endring i eiersammensetningen i Lestaskjeret AS side 4 og 5 hvor det blant annet står følgende:

«Vi kan heller ikke se at det er grunnlag for å ta hensyn til klagers mange anførsler mot dommen. Dette er anførsler som kan fremmes for eventuell dansk ankedomstol, og klager vil etter at endelig dom foreligger ha anledning til å søke på nytt om godkjenning av eierendringer etter norsk rett. ... Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi ikke har funnet grunn til å vurdere om alle de alminnelige vilkårene for ervervstillatelse er oppfylt eller om også andre hensyn taler for avslag etter en skjønnsmessig vurdering, da klagen uansett blir å avslå. Vi kan for eksempel ikke se at det er tilstrekkelig dokumentert at norske statsborgere og aktive fiskere har den nødvendige faktiske kontrollen over virksomheten, jf. deltakerloven §§ 5 og 6.»

Direktoratet gransker Kjeldsen

4. januar henvendte Fiskeridirektoratet seg til rederiet med en liste over informasjon og dokumenter de ønsket før de kunne behandle søknaden, og de ber om å få tilsendt følgende:

- Dom i dansk Lagmannsrett vedrørende eventuelt brudd på dansk fiskerilovgivning i forhold til Henning Kjeldsen m.v.

- Opplysning om dommene er påanket til dansk Høyesterett. (Red.anm.: Dommen er ikke anket)

- Henning Kjeldsen sine eierinteresser i dansk og utenlandsk fiskeri.

- Henning Kjeldsen ApS sine eierinteresser i dansk og utenlandsk fiskeri.

- Opplysning om det foreligger/skal foreligge andre avtaler enn insendte utkast til aksjonæravtale.

- Vedtekter for Hebjar Holding AS og Lindesnes Fiskeriselskap AS. I den grad vedtektene skal endres i forbindelse med eierendringen, ber vi om å få tilsendt utkast til slike vedtekter.

- Hvilken rolle vil Henning Kjeldsen og hans selskap Henning Kjeldsen Holding ApS, CVR nr 34467595 ha med tanke på finansiering av Hebjar Holding AS og Lindesnes Fiskeriselskap AS, skriver direktoratet.

Det er tydelig at Fiskeridirektoratet gransker Henning Kjeldsen svært nøye, før de eventuelt lar ham blir medeier i Lindesnes Fiskeriselskap AS.

Presedens i favør av Kjeldsen

Utlendinger eller utenlandske selskaper har lov til å eie inntil 40 prosent i norske fiskefartøyer. Men det er mange føringer i reglene som gjør det mulig å nekte utenlandske interessenter eierskap selv om det ikke kan vises til noe som er strid med regelverket.

Samtidig er det presedens for at utlendinger eller utenlandske selskap kan eie i norske fiskefartøy. Det er en rekke utenlandske personer og selskap som har eierskap i norske fiskebåtrederier. For eksempel eier islandske Samherji 39,9 prosent i det nordnorske fiskerikonsernet Nergård AS. Dette selskapet var for et par-tre år siden involvert i en stor fiskeriskandale i Namibia, uten at dette har fått konsekvenser for eierskapet i Nergård AS. I motsetning til Samherji er Kjeldsen frifunnet i en rettsprosess.

Skiftes «Astrid» ut med «Myggenes»?

FLOTT STORT NYBYGG: 'Myggenes' er et flott fartøy som kan fiske både konsumfisk og industrifisk.
FLOTT STORT NYBYGG: "Myggenes" er et flott fartøy som kan fiske både konsumfisk og industrifisk.

Samtidig som Henning Kjeldsen kan være på vei inn som medeier i et norsk fiskebåtrederi, har han kjøpt et 36 meter langt nybygg, «Myggenes» som ble levert av Karstensen Skibsværft for litt over to måneder siden. Dette fartøyet ligger i opplag. Mye tyder på at om direktoratet ikke avslår søknaden, vil det bli søkt om å skifte ut «Astrid» med dette fartøyet. Det har overfor Kystmagasinet blitt hevdet at «Myggenes» i tilfelle skal forlenges. Men dette har vi ikke fått bekreftet fra Kjeldsen som i stedet har hevdet at han ikke eier «Myggenes».