Bildet viser fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran på scenen under sjømatdagene.
STRENG TONE: – Vi har varslet at dersom EU ikke innfører bedre beskyttelse av kveita i gytetiden, vil Norge måtte ta ytterliggere forholdsregler knyttet til EU-flåtens fiske i norske farvann, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tar grep for å stoppe ulovlig kveitefiske –forbyr grensekryssende fiske i Skagerrak

– Jeg mener at det er på høy tid at vi får bedre og mer målrettet kontroll med fiskeriaktiviteten i Skagerrak. Derfor tar jeg nå dette helt nødvendige grepet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Publisert Sist oppdatert

Som tidligere omtalt i Kystmagasinet, har det foregått et omfattende ulovlig kveitefiske i Skagerrak over flere år. Senest for noen måneder siden ble flere danske fiskebåter bøtelagt av Kystvakten.

– På høy tid

Nå tar fiskeriministeren behørig grep for å stanse dette fisket.

– Jeg mener at det er på høy tid at vi får bedre og mer målrettet kontroll med fiskeriaktiviteten i Skagerrak, i tillegg til en mer presis fangstrapportering i dette området. Derfor tar jeg nå dette helt nødvendige grepet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Behovet for styrking av kontroll og håndheving i Skagerrak er et spørsmål vi har drøftet med EU-kommisjonen i flere år. Ordningen med grensekryssende fiske i Skagerrak gjør det nærmest umulig å skille om fisken er tatt i norsk, dansk eller svensk sone og legger dermed effektive begrensninger på håndheving av overtredelser i norsk sone. Det er derfor nødvendig at denne praksisen opphører, og at vi innfører forskriftsbestemmelser om heving av fiskeredskap og rapportering av fangst.

Må heve trålen før grensepassering

Innstrammingen av reglene for denne praksisen fra 1. januar 2024, innebærer at fartøy vil måtte heve trålen og rapportere om fangst før grensepassering.

Kveitefisket er i norsk økonomisk sone sør for 62° N stengt i perioden 20. desember til 31. mars, for å sikre vern av gytende kveite. Forbudet gjelder alle fartøy som fisker sør for 62° N.

Vinteren 2022 avdekket Kystvakten et relativt omfattende ulovlig dansk fiske av kveite i Skagerrak i fredningsperioden. Deler av dette fisket ble gjennomført såkalt grensekryssende fiske.

Gir EU advarsel

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har ved flere anledninger det siste året tatt denne problemstillingen opp med sine danske og svenske kollegaer, i tillegg til EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri.

– Vi har bedt EU om å innføre tilsvarende reguleringer for vern av kveite i gyteperioden, slik som vi har i Norge. Det kan ikke være slik at Norge gjør alle forvaltningstiltakene, mens EU forsetter som før. Vi har varslet at dersom EU ikke innfører bedre beskyttelse av kveita i gytetiden, vil Norge måtte ta ytterliggere forholdsregler knyttet til EU-flåtens fiske i norske farvann, sier Skjæran.