KONGEKRABBE: Det er vanskelig å estimere hvor mye kongekrabbe som ikke blir vraket, mente fiskeren. Hadde mer blitt vraket ville han fått høyere inndragning.

Dyr tabbe av krabbefisker

Etter to år har Fiskeridirektoratet gjort endelig vedtak om solid overtredelsesgebyr til krabbefisker. Meldingen er klar – det er krabbe tatt om bord som skal meldes inn, - verken mer eller mindre.

Fiskeridirektoratet gjennomførte i september 2020 en fullkontroll av fartøyet «Korsnesjenta» som landet kongekrabbe til Norway King Crab Trollbukt AS i Indre Billefjord. Krav et endelig vedtak overtredelsesgebyr har tatt to år, - og var ikke i rederi og skipper sin favør.

Kraftig underrapportering

AVVIK: «Korsnesjenta ble straffet med overtredelsesgebyr på grunn av stort avvik i innmelding.

Før landing av fangsten gikk daglig leder ved mottaket ombord og sorterte ut krabber de ikke ønsket å kjøpe. Disse ble tatt med ut igjen av fartøyet etter omsetning av øvrig fangst, og sluppet tilbake i havet. Den delen av fangsten som mottaket ønsket å kjøpe ble heist på land og deretter veid på pallevekt.

Til tross for at krabbe ble sortert ut, avdekket kontrollen en underrapportering av fangst i fartøyets elektroniske rapporteringssystem sett i forhold til landet fangstkvantum.

Fartøyet hadde meldt inn 700 kilo kongekrabbe i kystfiskeappen. På sluttseddelen ble det registrert et kvantum rund kongekrabbe på 929 kg.

Større avvik enn akseptabelt

Fangsten var underrapportert med 229 kilo, hvilket tilsvarer 24,65 prosent. Ifølge Fiskeridirektoratet er et visst avvik mellom innrapportert kvantum og landet kvantum av praktiske årsaker og rimelighetshensyn akseptert i retts- og forvaltningspraksis etter en konkret vurdering.

Underrapporteringen utgjorde imidlertid 24,65 prosent, noe direktoratet mente var betydelig. Rederiet ble derfor ilagt et overtredelsesgebyr på kr 42 698,-, og derved et brudd på Havressursloven.

Ved fastsetting av gebyr kan direktoratet ta hensyn til fortjeneste eller potensielle fortjeneste den ansvarlige har hatt ved lovbruddet, hvor alvorlig lovbruddet er, og kostnader saken har gitt til kontrolltiltak og behandling av saken.

Ifølge forskrift om kystfiskeappen skal fartøy som har gjennomført fiskeoperasjoner sende landingsmelding (LND) som inneholder opplysninger om «Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt.»

Umulig å foreta en taksering om bord

I en klage på det første vedtaket gjort av Fiskeridirektoratet region Nord i juni 2021, ble det påpekt at det er umulig å foreta en taksering om bord når det er mye utkast av kongekrabbe, og det er nye vrakere på mottaket fra gang til gang. Skipper uttalte videre at kjøttfylden hadde gått kraftig opp fra tidligere, noe som fører til at det blir mindre utkast fra kjøper. Han henviste også henvist til tidligere innmeldinger hvor det ble innmeldt mer enn det som ble levert som følge av utkast.

Uoversiktlig og lite forutsigbart

KONGEKRABBE: All fangst skal meldes inn. Også det en tror blir vraket.

Skipper forklarte at når det fanges og leveres levende kongekrabbe som etter regelverket fritt kan slippes ut, oppstår det en svært uoversiktlig og lite forutsigbar situasjon når det kommer til størrelse på avvik mellom estimert og faktisk mengde ført på sluttseddelen.

I klagen ble det henvist til at formålet med estimering av fangst om bord i ERS eller APP, blant annet er å binde fisker til et kvantum fisk før ankomst til mottak, slik at det er mulig å sammenholde dette kvantumet med faktisk levert kvantum. I kongekrabbefiske er det annerledes ved at krabbene leveres levende og kjøper vraker fangsten slik at ikke all fangst som er fisket og er innmeldt blir ført på sluttseddelen og kvoteavregnet.

Klare regler ifølge direktoratet

Fiskeridirektoratet godtok ikke disse argumentene og viste til forskrift om kystfiskeappen, der det følger at landingsmelding (LND) skal gi informasjon om «Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.» Rund vekt er den vekten fangsten har i det den blir tatt opp av havet. Forskriftskravet er at reelt, faktisk fangstkvantum rundvekt skal rapporteres inn i LND.

I første behandling av klagen kommenterte region Nord dette slik: «Fiskeridirektoratet Region Nord finner det utvilsomt at det er den faktiske fangsten som tas opp av havet som skal rapporteres, jf. Høyesterettspraksis.

Ikke tilpasses hva skipper tror

Fangsten som skal rapporteres skal ikke tilpasses hva skipper tror han vil få på seddelen som følge av utkast. Fiskeridirektoratet bemerker i denne sammenheng at ved utkast vil avviket mellom rapportert og seddelført kvantum reduseres når fangsten er underrapportert. I tilfeller hvor resultatet av fullkontroll for kongekrabbe er overrapportering tas det hensyn til utkast ved vurdering av eventuell reaksjon».

Fiskeridirektoratet som var enig i region Nord sitt vedtak bemerket også at dersom all fangsten var landet og omsatt ville avvikets størrelse vært høyere enn 24.65 %. Dette avviket er allerede betydelig og langt over grensen for hva som kan aksepteres av rimelighetshensyn.