KLAGET: Skipper slapp bot på 12 000 etter hjelp fra Norges Fiskarlag til å klage på direktoratets vedtak. (Foto Frode Adolfsen)

Slapp 12 000 i bot – skipper handlet ikke uaktsomt

Fiskeridirektoratet ila skipper på fartøyet «Fugløyfjord» et overtredelsesgebyr og administrativ inndragning av fangstverdi på grunn av brudd på reglene for røkting av garn. Nå er skipper frifunnet, - men fortsatt betyr ikke det at vedtak om inndragning av fangstverdi er omgjort.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet hadde allerede før artikkelen i Kystmagasinet omgjort vedtaket. Men på grunn av forsinkelser i å legge saker ut i den offentlige postjournalen er Kystmagasinet opplyst om dette i ettertid.

Fiskeridirektoratet region Nordland vedtaket med den begrunnelse at skipper ikke kunne bebreides for at røktingsplikten ikke ble overholdt den aktuelle dagen. Det forelå derfor ikke lenger grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr, opplyser advokat Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag til Kystmagasinet.

To separate vedtak

Overtredelsesgebyret direktoratet hadde vedtatt var på 12 000 kroner. Men vedtak om overtredelsesgebyr var et separat vedtak rettet mot skipper. Vedtak om inndragning av fangstverdi er ikke omgjort.

«Fugløyfisk» sin fangst hadde en verdi på 64 272 kroner. Siden bare en av fem garnlenker var røktet ble inndragningen satt til fire femdeler av fangstverdi, totalt 51 418 kroner siden denne del av fangsten var å anse som ulovlig. Det ble heller ikke innvilget 20 prosent kompensasjon for å ha bragt fangsten til lands.

Vi har sendt en henvendelse til direktoratet og forklart at ksipper har vært på fiske og ikke vært klar over at her er to vedtak. Vi håper de likevel vil gi saken en ny behandling, sier Kvello til Kystmagasinet.

Situasjonen er nå den at siden vedtaket om inndragning av over 50 000 kroner i fangstverdi ikke er påklaget innenfor fristen, risikerer fartøyet at inndragningen blir stående, selv om direktoratet nå har godtatt at fartøyet hadde godtatt grunn til å ikke røkte garnene.

Klar frifinning

I vedtaket til direktoratet vedrørende overtredelsesgebyret står det:

«Det fremkommer av klagen (og også i skippers forklaring på e-post i etterkant av kontrollen) at smertene i skulderen på det ene mannskapet ikke var verre enn at han kunne delta i fisket. På bakgrunn av opplysningene og dokumentasjonen i klagen er det etter region Nordlands syn ikke grunnlag for å bestride dette faktum – at det forelå en reell skade, men også at den ikke var verre enn at den skadede ikke ble sykemeldt og fortsatt kunne jobbe. Som en konsekvens av dette må det legges til grunn at skipper faktisk trodde at de ville klare røktingen, med det mannskapet som var til rådighet og tross dårlig vær. Videre er det vår vurdering at denne forståelsen ikke kan bebreides skipper ut fra situasjonen slik den forelå. Det er da ikke grunnlag for å konstatere at skipper handlet uaktsomt da han brøt røktingsplikten 01.03.2022».

På denne bakgrunn konkluderer direktoratet med:

«På bakgrunn av klagen og de nye faktiske forhold som legges til grunn kan det ikke bebreides skipper at røktingsplikten ikke ble overholdt 01.03.2022. Det foreligger da ikke lenger grunnlag for ileggelse av overtredelsesgebyr».

For skipper og eier av «Fugløyfjord» vil det nok føles svært urettferdig om han skal få en solid inndragning når vedtaket etter at det ble klaget på overtredelsesgebyret så klart og tydelig sier at han ikke kan bebreides for at en del garnlenker ble stående uten å bli røktet i ett ekstra døgn.