Det kan koste skipper på Leander 12 000 kroner om vedtaket ikke blir ogjort. Foto Frode Adolfsen

Solid bot for å ikke melde havneanløp i tide

Det kan koste skipper dyrt om ikke melding om havneanløp sendes i henhold til forskrift. Det hjelper ikke å forklare det hele med dårlig vær, sterk vind, høye bølger og nettbrett som faller i dørken. I hvert fall holder ikke det som grunn ifølge Fiskeridirektoratet region Nordland.

Publisert Sist oppdatert

10. februar foretok Fiskeridirektoratet region Nordland kontroll av fiskefartøyet «Leander» da fartøyet ankom Myre Fiskemottak på Myre i Øksnes i Nordland. Kontrollen var en del av direktoratets «torskeoffensiv 2022».

Inspektørene hadde blitt oppmerksom på at fartøyet «Leander» var på tur til kai uten at det var sendt fangstmelding (DCA) og havneanløpsmelding (POR).

Da fartøyet la til kai tok inspektøren kontakt med skipper. Han ble blant annet spurt om når han hadde tenkt å sende de aktuelle meldingene. Skipper sa da at meldingene var sendt. Inspektøren opplyste om at de ikke var det da han sjekket ti minutter tidligere.

Nettbrett falt i dørken

Skipper ble opprørt og sa først at DCA og POR be sendt da de var på tur på land. Videre fortalte han at det var dårlig vær og at nettbrettet hadde falt i dørken. Inspektøren konfronterte skipper med at POR-melding skal sendes minimum to timer før ankomst kai, så lenge fisket ikke har foregått nærmere land enn to timer. Skipper ønsket å sjekke fangstdagboken og inspektørene fulgte med opp i styrhuset.

Ved gjennomgang av meldingene på skippers nettbrett fremgikk det at bekreftelse på DCA og POR ble mottatt henholdsvis klokken 19:13 og 19:14 UTC (tilsvarende kl. 20:13 og 20:14 lokal tid). Sporing av fartøyet viste at siste posisjon før fartøyet la til kai var kl. 20:07 lokal tid. Det var styrmannen som la til kai. Ifølge inspektørene virket han noe uerfaren og han brukte lang tid på å legge til.

Endret forklaring

Da skipper på nytt ble spurt om når de aktuelle meldingene ble sendt, endret han forklaring ogsa at de ble sendt da fartøyet passerte Nyksund. I henhold til sporingsopplysninger passerte fartøyet Nyksund cirka 19:25. Det vil si cirka 42 minutter før fartøyet la til kai.

Skipper spurte om de kunne avbryte leveringen, sende nye meldinger og så levere påfølgende dag. Etter å ha konferert med førsteinspektør i region Nordland informerte inspektørene skipper om konsekvensen av å avbryte en påbegynt kontroll, deriblant at det da ville bli skrevet ytterligere en rapport på det forholdet. Skipper bestemte seg da for å gjennomføre leveringen som planlagt.

Fartøyet Leander er 36,5 meter langt, og skal i følge forskrift melde havneanløp minst to timer før ankomst. Foto Frode Adolfsen

Det ble også informert om at de ville ta en fullkontroll av landingen og at de kunne ta en prat om DCA- og POR-meldingen etterpå. Skipper ble også bedt om å forberede en skriftlig forklaring som kunne legges ved kontrollrapporten, dersom han ønsket det.

Måtte prioritere sikkerhet

Av skippers skriftlige forklaring fremgikk det at været ble dårlig på vei inn fra siste hal. Det var ifølge skipper høy sjø (8 til10 meter) og nordvest vind med styrke på 15 på 22 m/s. Da fartøyet var ved Nyksund kom han på at DCA ikke var sendt. Meldingen skal da straks ha blitt klargjort og sendt. Mens skipper ventet på bekreftelse på at meldingen var mottatt falt nettbrettet i gulvet.

Videre forklarte skipper: «På daværende tidspunkt ble fokus på sikker seilas prioritert, da jeg var alene på broen. Purret styrmann ut av frivakt slik at jeg kunne få nettbrettet opp å gå igjen. Det måtte settes til ladding for å prøve å få det startet. Havneanløp gikk ut straksetter DCA ACK.»

Uunskyldelig svikt i rutiner

Direktoratets regionkontor var klar i sin sak og skriver i vedtak gjort 6. april: «I dette tilfellet var årsaken til at POR ble sendt for sent opplyst å være både forglemmelse og forhold om bord, som at skipper var alene på vakt, at nettbrettet falt i dørken og måtte lades opp, samt eksterne forhold som dårlig vær.

Som skipper og øverste ansvarshavende om bord er det vedkommende sitt ansvar å utarbeide rutiner for riktig, herunder tidsnok, rapportering i ERS. Slike rutiner må også som ta høyde for slike forhold som nevnt ovenfor.

Etter vår vurdering kunne og burde skipper i denne saken ha sørget for at POR-meldingen ble sendt på riktig måte, og det er vår oppfatning at den altfor sene meldingen skyldes svikt i rutiner som ikke kan anses som unnskyldelige. Dårlig vær, med høy sjø, må anses påregnelig under vinterfisket etter torsk. Dette er klart forhold som skipper må ta høyde for i de rutiner som skal være utarbeidet om bord i tilknytning til rapporteringspliktene.

Etter region Nordlands vurdering foreligger det med klar sannsynlighetsovervekt en uaktsom overtredelse av ERS-forskriften § 13, og de subjektive vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr er dermed oppfylt.

Har klaget på vedtaket

Det er med hjelp fra Norges Fiskarlag, sendt klage på vedtaket 28 april. Hovedargumentet er, at med bakgrunn i hendelsene som lå bak manglende rapportering, er ikke direktoratet pålagt å vedta et overtredelsesgebyr. Lykkes det ikke å få omgjort vedtaket, er det vedtatt av skipper må betale et overtredelsesgebyr på 12.000 kroner.