Norwegian Marine Interior er kjent for sitt gode håndverk.
Norwegian Marine Interior er kjent for sitt gode håndverk.

Særdeles vanskelig år for Norwegian Marine Interior

2021 ble et særdeles vanskelig år for Norwegian Marine Interiors i Molde. Covid-19 pandemien rammet selskapets økonomi knallhardt og man måtte i gjeldsforhandlinger med kreditorene.

Norwegian Marine Interior kom i en svært krevende økonomisk stilling som følge av betydelig forsinkelse i større prosjekter i 2021. Dette har resultert i uenighet med to kunder, som vi skal komme tilbake til. Begge disse sakene både har og vil påvirke selskapet i betydelig grad.

Inntekten til selskapet falt fra 148,2 millioner kroner i 2020 til 144,3 millioner i 2021. Samtidig økte utgiftene med 37 millioner kroner, og selskapet endte til slutt med et negativt driftsresultat på 28,7 millioner kroner.

Situasjonen ble så alvorlig for selskapet at det i er gjennomført en frivillig gjeldsforhandling med med selskapets kreditorer. Fremforhandlet løsning ble akseptert og kravene i forbindelse med dette er innfridd.

- Dette har gitt selskapet mulighet til å arbeide videre med prosjekter med mindre risiko og tilfredsstillende marginer. Alle prosjekter med betydelig risiko er nå avsluttet eller satt på vent skriver, selskapet i årsberetningen.

Nøkkeltall:

Tall i mill. kr 2021 2020
Omsetning144,3148,2
Driftsresultat−28,712,0
Driftsmargin %−19,88,1
Resultat før skatt−28,513,0
EK %−27,45,1
Kilde: Brønnøysundregistrene

Krig og konflikt

Russlands invasjon av Ukraina i februar i år har også rammet selskapet. Dette har medført full stans i treårige prosjekter i Russland. Det er ifølge styret usikkert om disse vil bli startet opp igjen på et senere tidspunkt. Uansett har det ikke påvirket selskapets økonomi utover lavere omsetning og lavere marginer.

- Selskapet har gjort nødvendige tiltak slik at stansen ikke gir tap i den perioden hvor situasjonen er uavklart, fastslår styret.-

I tillegg til at Covid-19 pandemien rammer selskapets økonomi er Norwegian Marine Interior direkte eller indirekte involvert i to søksmål.

Det ene søksmålet tok selskapet ut mot Havila Kystruten i februar i år. Denne saken var oppe for retten i september, og utfallet er enda ikke kjent. Summen det er snakk om er en uenighet på 15 millioner kroner, og ifølge selskapets årsberetning vil bare i begrenset grad påvirket selskapets resultater for 2021, men det har stor betydning for inneværende år.

En eventuell anke i denne saken vil trolig tidligst kunne behandles i første halvdel av 2023.

- Det er basert på vurderinger fra selskapets juridiske rådgivere grunn til å tro at saken vil resultere i en betaling i favør av selskapet, heter det i årsberetningen.

Morselskap saksøkt

Det andre søksmålet er mot selskapets morselskap, Langset AS. Det er det tyrkiske verftet Tersan Shipyard som krever 50 millioner kroner fra selskapet.

Langset AS bestrider kravet i sin helhet og har i tilsvaret anført at søksmålet er ubegrunnet og lagt ned påstand om full frifinnelse. Første del av rettssaken, som gjelder tolkning av garantiavtalen ble gjennomført i slutten av september.

- Selskapet er forberedt på at det kan komme krav direkte mot selskapet, dersom kunden ikke får dekning under garantien. Selskapet oppfatter imidlertid å ha et motkrav mot kunden, som tilsvarer eller overstiger det kravet som er fremsatt under garantien, skriver styret i sin årsberetning.

Del to av denne rettssaken er foreløpig ikke berammet og det er forventet, forutsatt at morselskapet får medhold i del 1, at endelig avklaring i saken vil foreligge tidligst i siste halvdel av 2032. Det er derfor ikke satt av penger for mulig krav eller saksomkostninger i selskapets regnskaper for 2021.

Selskapets fremtid avhenger av rettssakene

Summen av alle disse hendelsene har medført at en betydelig del av selskapets ansatte har vært permittert i 2022. Driften i selskapet er betydelig redusert og styret mener forutsetningene for fortsatt drift er til stede basert på den nedskalerte virksomheten som drives i dag.

Ved utgangen av året var egenkapitalen i Norwegian Marine Interior negativ 21,7 millioner kroner. Gjeldsettergivelsen som følge av den frivillige ordningen omtalt ovenfor, har tilført selskapet betydelig egenkapital i 2022.

- Etter styrets oppfatning er den virkelige verdien av egenkapitalen intakt. Denne vil ytterligere styrkes hvis utfallet av nevnte tvister får det utfallet styret og selskapets juridiske rådgivere har tiltro til, skriver styret men understreker:

- Skulle utfallet av tvistene gå I negativ retning for selskapet må styret på nytt vurdere om forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Les også: