HØYE PRISER: Landet kvantum for makrell og norsk vårgytende sild (NVG-sild) er ned henholdsvis 28 prosent og 13 prosent. Men prisene har steget ennå mer, viser statistikk fra direktoratet.

Nytt toppår for norske fiskere: Makrellen til himmels - nedgang for torsken

Norske fiskere landet fisk for over 30 milliarder kroner i 2023. Dette skjer på tross av nedgang i landet kvantum i både pelagiske fiskerier og torskefiskerier.

Publisert Sist oppdatert

Kraftig økning i pris spesielt i pelagisk sektor, samt økning i pris for torsk bidrar til at verditallene holder seg stabilt høyt. Det skriver Fiskeridirektoratet i en oversikt.

De foreløpige tallene viser en litt ulik utvikling i pelagiske fiskerier og torskefiskeriene i 2023. Begge sektorene har hatt en markert nedgang i landet kvantum, mens dette har blitt kompensert med store prisøkninger innenfor pelagisk sektor, så ser en ikke det samme i torskefiskeriene.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2023 er foreløpige.

Makrellprisen til himmels

I pelagisk sektor har det i 2023 vært en nedgang i landet kvantum for viktige fiskeslag. Landet kvantum for makrell og norsk vårgytende sild (NVG-sild) er ned henholdsvis 28 prosent og 13 prosent. Innenfor pelagisk sektor ser en likevel en kraftig økning i verdi på grunn av økning i pris for alle fiskeslag. Spesielt stor er prisøkningen for makrell og NVG-sild med henholdsvis 39 og 34 prosent. Snittprisen for makrell endte på like i underkant av 18 kroner i 2023.

Nedgang i verdi for torsk og torskeartet fisk

I 2023 ble kvoten på bestanden nord-øst arktisk torsk redusert med 20 prosent sammenlignet med 2022. En økning i prisen på torsk på 15 prosent klarte ikke å kompensere for dette, og kombinert med en nedgang i pris for hyse på 13 prosent ble verdien i torskesektoren redusert i 2023 sammenlignet med 2022. De foreløpige tall for 2023 endte like over 14 milliarder en nedgang fra like over 15 milliarder i 2022. Det forventes at verditallene for 2023 vil nærme seg 2022-verdien når all fangst for 2023 er omsatt.

Nedgang i pris for kongekrabbe og snøkrabbe

Innenfor gruppen «skalldyr, bløtdyr og pigghuder» har høye priser på kongekrabbe og snøkrabbe drevet fangstverdien kraftig oppover de siste årene. Et vanskelig marked i 2023 har medført en kraftig nedgang i verdi for disse artene i 2023. Kongekrabbe ble i 2023 omsatt til en snittpris på 306 kroner Dette var en nedgang fra 2022 på 26 prosent. For snøkrabbe var nedgangen på 36 prosent fra 2022 til 2023.

Presentasjon på Fiskeridirektoratets nettside

Tallene for 2023 vil være tilgjengelige under Fangst (fiskeridir.no). Her vil det være mulig å hente ut informasjon om landet fangst i ulik form. En kan i tillegg til fiskesort, kvantum og verdi bl.a. hente ut opplysninger om fartøyets kommune, landingskommune, redskap, lengdegrupper og fangstområder.

Direktoratet understreker at tallene er foreløpige og at man må forvente endringer i både kvantum og verdi spesielt i torskesektoren. Det har vært fartøy på fiske i romjulen som enda ikke har landet fangsten og heller ikke all fangst som er landet er omsatt på nåværende tidspunkt.

Det har i dag også blitt publisert foreløpig statistikk for 2023 over antall merkeregistrerte fiskefartøy og registrerte fiskere i fiskermanntallet:

Antall merkeregistrerte fiskefartøy:

Registrerte fiskere i fiskermanntallet: