Sikkerhet til sjøs

PÅ GRUNN: Fiskebåten «Ramnfjord» på grunn ved Hustadvika i 2012.
PÅ GRUNN: Fiskebåten «Ramnfjord» på grunn ved Hustadvika i 2012.

Svak nedgang i antall ulykker på fiskefartøy

Andelen registrerte ulykker på norske næringsfartøy er fremdeles høyt, selv om det i fjor var en svak nedgang fra året før. 25,5 prosent av ulykkene skjedde ombord på fiskefartøy, en nedgang på 3 prosent fra 2021.

Norsk sjøfart er en av de mest risikofylte bransjene i Norge. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at i løpet av 2022 ble det registrert 587 hendelser (sjøulykker og personulykker) på norske næringsfartøy.

Det var en nedgang på 5,2 prosent fra 2021, men likevel betydelig høyere enn i årene 2018 til 2020, der registrerte hendelser var 446, 463 og 527.

149 ulykker på fiskebåter

Av registrerte hendelser/ulykker siste året var 275 registrert på lasteskip, 149 hendelser på fiskefartøy, 161 hendelser på passasjerskip og 6 hendelser på flytende innretninger. 341 av hendelsene var skipsulykker, mens 246 var personulykker.

I løpet av 2022 har det vært 7 dødsfall og hele 273 skadde som følge av ulykker om bord på yrkesfartøy. Det var 9 skipsforlis siste år.

Nedgang i ulykker

Av 149 ulykkene som oppstod på fiskefartøy i 2022 var 92 personulykker og 57 skipsulykker. Dette er en betydelig nedgang i ulykker på fiskefartøy sammenlignet med 2021 og 2020, der antall registrerte ulykker var henholdsvis 177 og 172.

Av registrerte ulykker sist år skjedde 69 av disse under fiske, 28 hendelser skjedde mens fartøyet var i transit/underveis og 26 hendelser oppstod mens båt og mannskap oppholdt seg ved eller på kai.

Øvrige hendelser skjedde mens båten var i drift (9), under avgang eller ankomst fra/til havn (8), ved verksted (4) eller andre operasjoner (4).

Flest støt og klemskader

Ser man på ulykkestyper om bord på fiskefartøy, var over halvparten (51,5 prosent) støt/klemskader, mens fall om bord og stikk/kuttskader utgjorde henholdsvis 22,7 og 9,3 prosent.

Andelen ulykker som følge av støt/klemskader har økt i perioden 2018 til 2022 med 3,7 prosent, mens fall om bord på fiskefartøy har gått ned med ca 4 prosent i samme periode.

Under selve fiske

I perioden 2018 – 2022 var det registrert 577 fiskerelaterte ulykker. Desidert flest ulykker (352 hendelser) skjer under selve fiske. Setting/haling av trål utgjorde den største operasjonsrisikoen for ulykke, etterfulgt av vedlikehold av båt, fangstbehandling og setting/dragning av garn.

For andre typer personulykker, som stikk/kuttskade, fall over bord, belastningsskader, brann/eksplosjon, kjemikalieskade og andre typer skader, er det små endringer i perioden fra 2018 til 2022.

Transit og ved kai

I samme periode oppstod 143 ulykker mens fartøyet var i transit/underveis og 128 skjedde mens mannskap oppholdt seg på eller ved kai.

Flere ulykker oppstod også mens båten var i drift (41 ulykker), ved ankomst eller avgang fra havn (43 ulykker) eller ved verksted (14 ulykker).

Færre grunnstøtinger

Når det gjelder skipsulykker innen fiskeriene står grunnstøting (35,1 prosent) for den største andelen. Dette er en nedgang på 4,7 prosent fra perioden 2018 til 2022.

Etterfulgt av brann/eksplosjon (19,3 prosent), kollisjon (8,8 prosent), kontaktskader mot kaier (10,5 prosent), lekkasje (10,5 prosent), maskinhavari (7,0 prosent) og kantring (7,0 prosent) i 2022.

For alle disse type skipsulykkene har det vært en svak økning i perioden fra 2018 til 2022.