SKEPTISK: – For det enkelte fartøy vil torskekvota bli vesentlig redusert. Noen vil få en reduksjon på nesten 50 prosent sammenlignet med 2023, sier direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.
SKEPTISK: – For det enkelte fartøy vil torskekvota bli vesentlig redusert. Noen vil få en reduksjon på nesten 50 prosent sammenlignet med 2023, sier direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

Sterk advarsel fra direktøren i Råfisklaget: – Er fiskerne, industrien og kystsamfunnene klar for tøffe tider?

Kommer med kraftig advarsel til hele næringen for tiden vi nå går inn i.

Publisert Sist oppdatert

Under tittelen «Mer krevende farvann for fiskeriene» skriver adm. direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag om den nærmeste fremtid for fiskeriene.

Nedgang i kvotene

Og det bildet han tegner er ikke akkurat rosenrødt:

– Lavere kvote på torsk.

– Lavere kvote på hyse.

– Lavere kvote på kongekrabbe

– Lavere kvote på blåkveite

Konsekvenser

«For det enkelte fartøy vil torskekvota bli vesentlig redusert. Noen vil få en reduksjon på nesten 50 % sammenlignet med 2023. Dette får betydelige konsekvenser - ikke bare for fiskeflåten. Nedgangen i landinger får selvsagt også konsekvenser for fiskeindustrien som kjøper disse fangstene og for aktiviteten i kystsamfunnene. Fiskeindustrien vil oppleve en enda tøffere konkurranse om råstoffet når kvotene går ned.», skriver han i innlegget på råfisklagets egen nettside.

Fra 8 til 15 milliarder

Haugland minner om at utviklingen for norske fiskerier i nord de siste 10 årene har vært fantastisk. Samtlige år fra og med 2014 til og med 2022 har vært rekordår for den norske fiskeflåten innenfor Råfisklagets område, med et ørlite unntak for 2019 og korona-året 2020. 

I 2014 leverte den norske fiskeflåten fangster til en samlet verdi av 8,1 milliarder kroner omregnet til kroneverdien i 2022. I 2022 hadde denne verdien økt til nesten 15,3 milliarder kroner. Den samla realverdien av de norske landingene har altså økt med 88 % i denne 10-års perioden.

Er næringen klar?

Men nå mener han det skjer et skifte, og Haugland spør om fiskeflåten, fiskeindustrien og kystsamfunnene er klar for det? Høy rente, økende drivstoffpriser, høyere avgifter og omstilling i det grønne skiftet, vil utfordre lønnsomheten.

«Vi står med andre ord overfor et trendskifte etter en 10-årsperiode med stadig økende verdier i fiskeriene og inn i en periode med stor sannsynlighet for verdinedgang. Det er avgjørende at hele verdikjeden forstår denne endringen og innretter seg etter den.», skriver Haugland.