FORTSATT GODT: Det er fortsatt godt fiske etter seien i nord, viser tall fra Norges Råfisklag.
FORTSATT GODT: Det er fortsatt godt fiske etter seien i nord, viser tall fra Norges Råfisklag.

Sildas vandring gav god uke for torsk og sei i nord

Sildas vandring førte forrige uke til økte leveranser av torsk og sei, spesielt i Troms og Vest- Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

Råfisklagets foreløpige omsetningstall for uke 47 viser 167 millioner kroner, mot 226 millioner kroner uken før. I løpet av uke 47 har det ikke vært omsetning av utenlandske fangster. Omsetningen for norske båter var på 167 millioner kroner, fordelt med 75 millioner kroner på fersk og 92 millioner kroner på fryst råstoff.

Mindre enn 2022

Tilsvarende for uke 47 i fjor var omsetningen 303 millioner kroner, hvorav utenlandske leveranser utgjorde 20 millioner kroner. Omsetningen for norske båter var dermed på 283 millioner kroner som var fordelt med 101 på fersk og 182 på fryst råstoff. Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor framgår av tabell 1. Omsetningen for norske båter så langt i år er 446 millioner kroner mer enn fjorårets, mens for utenlandske er det en reduksjon på 82 millioner kroner. For norske båter er andelen fersklevert råstoff opp med 420 millioner kroner, fra 8.097 millioner kroner i fjor til 8.517 millioner kroner i år.

Omsetningen av fryst råstoff fra norske båter er opp med 26 millioner kroner, fra 6.094 til 6.121 millioner kroner.

Frystomsetning

Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 92 millioner kroner mot 136 millioner kroner uken før. 1.324 tonn torsk var størst i verdi med 42 millioner kroner. 

Deretter fulgte 1.058 tonn hyse til verdi 17 millioner kroner, 658 tonn reke bidro med 12 millioner kroner og 1.009 tonn med sei utgjorde 12 millioner. For øvrige kvanta og verdier vises det til tabell 2. Når det gjelder leveranser av fryst råstoff fra norske båter til nøytrale fryselager som bare delvis er omsatt, ble det levert totalt 5.321 tonn. Herav utgjorde torsk 1.979 tonn, sei 1.814 tonn, hyse 1.190 tonn, kvanta under 102 tonn for resterende arter.

Ferskomsetning

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 47 ble på 75 millioner kroner, en nedgang fra 77 millioner kroner uken før. Denne uken var torsk størst i verdi med 21,3 millioner kroner, seien fulgte deretter med 20,7 millioner kroner, på tredjeplass har vi kongekrabbe med 10 millioner kroner. Omsetningen av fersk torsk i uke 47 var på 782 tonn til verdi 21 millioner kroner, en økning fra 650 tonn/ 18 millioner kroner uken før. Snurrevad stod for 258 tonn av totalen, garn 250 tonn og line/autoline 230 tonn, kvanta under 31 tonn på andre redskap.

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 47, 2023:
Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 47, 2023:

Geografisk fordeler fangstene seg med 271 tonn i Øst-Finnmark, 299 tonn i Vest-Finnmark, 150 tonn i Troms og 47 tonn i Vesterålen. Kvanta under 6 tonn i resterende soner. Omsetningen av fersk sei i uke 47 utgjorde 2.012 tonn til verdi 20,7 millioner kroner.

En økning fra 1.880 tonn/ 19 millioner kroner uken før. Av totalen er 1.018 tonn tatt med snurrevad, 748 tonn med garn, 172 tonn med trål, 61 tonn med juksa og 13 tonn med line/autoline. Geografisk fordeler det seg med 214 tonn levert Øst-Finnmark, 1148 tonn i Vest-Finnmark, 485 tonn i Troms, 92 tonn i Vesterålen, 30 tonn i Lofoten/Salten, 17 tonn på Helgeland, 6 tonn i Nord-Trøndelag, 13 tonn i Sør-Trøndelag og 5 tonn på Nordmøre.

Ned for hyse og kongekrabbe

I løpet av uke 47 ble det omsatt 313 tonn hyse til verdi 4,5 millioner kroner. En nedgang fra 410 tonn/ 6 millioner kroner uken før. Størst kvantum levert i Øst-Finnmark med 112 tonn av totalen, etterfulgt av Troms med 73 tonn, 60 tonn i Vest-Finnmark, 36 tonn i Vesterålen og 21 tonn i Lofoten/Salten. Kvanta under 6 tonn i resterende soner. Det meste tas på line/autoline som står for 222 tonn av totalen.

I løpet av uke 46 ble det levert 31 tonn kongekrabbe til en verdi av 8,1 millioner kroner. En nedgang fra 35 tonn/ 8,7 millioner kroner uken før. Av totalen er 27 tonn tatt av 102 båter i det kvoteregulerte fisket, og 4 tonn er tatt i det uregulerte fisket av 58 båter. 

For all fangst av kongekrabbe fordeler det seg geografisk med 11 tonn i Varangerfjorden, 6 tonn i havområdene utenfor Båtsfjord-Berlevåg, 4 tonn i Tanafjorden og 3 tonn i Porsangerfjord. Kvanta under 3 tonn i resterende fangstområder.

126 tonn kveite

Omsetningen av fersk kveite i uke 47 utgjorde 126 tonn til verdi 7,5 millioner kroner. En nedgang fra uka før da det ble omsatt 140 tonn til 8,4 millioner kroner. 

Av totalen er 45,5 tonn omsatt i Vest-Finnmark, 38,6 tonn omsatt i Troms, 25 tonn i Lofoten/Salten, 6,5 tonn på Helgeland og 6 tonn i Vesterålen. Kvanta under 3 tonn i resterende soner.

Omsetningen av breiflabb i uke 47 utgjorde 94 tonn til verdi 2,9 millioner kroner. En nedgang fra forrige uke da det ble omsatt 126 tonn til 3,9 millioner kroner. Lofoten/Salten var største leveringssone med nesten 25 tonn av totalen. Deretter følger Vesterålen med 19 tonn, Helgeland med 13 tonn, Troms med 12 tonn og Sør-Trøndelag med 12 tonn. Kvanta under 6 tonn i resterende soner. Kvantumet av fersk breiflabb omsatt hittil i år er 2.465 tonn til verdi av 77 millioner kroner, mot 1.608 tonn til verdi nesten 46 millioner kroner på samme tid i fjor.