HAR VEDTATT KVOTE: – Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten eller områdekvoten er beregnet oppfisket.

Fortsatt norsk forbud mot fiske og landing av øyepål - foruten i denne perioden:

Fiskerireguleringen for øyepål for 2023 er klar, melder Norges sildesalgslag.

Publisert Sist oppdatert

Norske fartøy kan fiske og lande inntil 58.411 tonn i 2023, viser tall fra Fiskeridirektoratet.

– I utgangspunktet forbudt

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande øyepål i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann i 2023, opplyses det.

Unntaket er i perioden 1. april til 31. oktober.

– Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 58 411 tonn øyepål i perioden fra og med 1. april til og med 31. oktober.

Direktoratet kan stoppe fisket

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål når totalkvoten eller områdekvoten er beregnet oppfisket.

– Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter øyepål eller innføre områdebegrensninger dersom bifangst av andre arter eller innblanding av fisk under minstemål overstiger grensene som er fastsatt i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 42 og § 49, eller bifangst av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster.