Fiskerireguleringer

KVOTEREGULERING: Kolmule brukes i dag mest som råstoff til fiskemel.

Totalkvote for nvg-sild og kolmule er fastsatt

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har fastsatt totalkvoten for nvg-sild og kolmule for 2023.

Kyststatene ble i høst enige om totalkvoten på norsk vårgytende sild (nvg-sild) og kolmule.

Begge kvotefastsettelsene var i tråd med havforskningsrådet (ICES).

Viderefører den norske delen

For nvg-sild ble totalkvoten satt til 511 171 tonn. Norge har bestemt å videreføre den norske delen på 76 prosent. Den norske kvoten blir med det på 383 794 tonn.

Fordelingsnøkkelen for nvg-sild, som var innført i 2020, blir videreført i 2023. Det betyr at 49 prosent går til ringnot, 10 prosent til trål og 41 prosent til kyst.

- Vi må ta hensyn til Stortingets vedtak fra 2020 og føringene som ble lagt på fordelingsnøkkelen frem til vi har et nytt vedtak å forholde seg til, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

PELAGISK: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Avsetter til rekrutteringskvoter

Av den norske kvoten settes det av 406 tonn til rekrutteringskvoter (gammel ordning) og 1000 tonn til rekrutteringskvotebonus (ny ordning), 890 tonn til forsknings- og undervisningsformål, 500 tonn til agnkvoter og 2000 tonn til åpen gruppe for kystfartøy.

Avsetningen til åpen gruppe vil bli trukket fra totalkvoten.

Norsk andel på 328 431 tonn

Når det gjelder totalkvoten for kolmule er den fastsatt til 1 359 629 tonn. Dette inkluderer ei avsetting til Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC), for andre land fisket sitt i internasjonalt farvann, på 108 226 tonn.

Den norske delen utgjør 26,245 prosent av totalkvoten, som svarer til 328 431 tonn i 2023. Av den norske totalkvoten er det vedtatt å avsette 30 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

Kan fiske i færøysk farvann

Den norske kolmulekvoten blir fordelt med 78 prosent til kolmuletrålgruppen og 22 prosent til pelagiske trål/nordsjøtrål-gruppa.

Norge har i fiskeriforhandlingene i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon byttet 23 665 tonn kolmule til Russland i 2023. Etter fiskeriavtalen Norge har inngått med Færøyene for 2023, kan norske fartøy fiske 50 000 tonn kolmule i færøysk farvann neste år.