Rederiet som eier 'Reinefangst' bestrider måten Råfisklaget og Fiskeridirektoratet har beregnet kvantum ulovlig fisket sei.
Rederiet som eier "Reinefangst" bestrider måten Råfisklaget og Fiskeridirektoratet har beregnet kvantum ulovlig fisket sei.

Tolket kvotereglene feil – kostet flere titusen

Det kan bli dyrt om en tolker lover og forskrifter feil. Det blir fort titusener i inndragning av fangstverdi. Men ikke alle gir seg uten å klage på vedtak. Nå venter rederiet på endelig avgjørelse.

Publisert Sist oppdatert

Fiskefartøyet «Reinefangst» leverte 16. mars i fjor en fangst på 24 966 kilo, Av dette var 17 511 kilo sei, noe som medførte at fartøyets kvote på 277 460 kilo sei ble overfisket med 2909 kilo.

Råfisklaget gjorde som de pleier når kvoter overfiskes. De fastslo fangstverdien til 31 975 kroner. Etter diverse fradrag ble beløpet som skulle inndras fastsatt til 24 258 kroner.

Klaget på inndragningen

«Reinefangst» har klaget på avgjørelsen, men det er opprettholdt av Fiskeridirektoratet og ligger nå til behandling i direktoratets klagenhet. De mener at Norges Råfisklags ikke beregner på korrekt måte hva som er hovedfangst og hva som er bifangst.

Etter rederiets syn, så må fangst motregnes restkvote før man starter beregning av hovedfangst og bifangst. «Reinefangst» viser til at hvis man gjør fratrekk for restkvote så vil totalfangsten være 10.363 kg hvorav sei 2.909 kg, og med anledning til å ha 20% bifangst av sei så vil bare 836 kg være utover kvote.

Brudd på havressursloven

Fiskeridirektoratet har mener at det rettslig grunnlag for administrativ inndragning av ulovlig fangstverdi, i dette tilfellet er hjemlet i havressursloven § 54 første ledd om «Fangst som er hausta eller levert i strid med lova».

«Fangst eller verdien av fangst som er hausta eller levert i strid med føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova her, eller deltakerloven, tilfell vedkomande salslag, eller staten dersom fangsten ikkje fell inn under omsetningsretten til salslaget. Dette gjeld utan omsyn til om tilhøvet medfører straffansvar.

Fangsten er også brudd på forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2022 § 19. Her gjengir de tredje ledd der det følger at: «Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing. Adgangen til å ha bifangst gjelder ikke for fartøy som kan fiske sei med not og som har kvote igjen etter § 11. For slike fartøy skal sei ved fiske med konvensjonelle redskap belastes seinotkvoten.»

Nå er det klageenheten som skal avgjør om Råfisklaget og direktoratet gjør feil når de beregner hva som er ulovlig fisket kvantum og hva som er lovlig bifangst i dette tilfellet.