HUMMER: Den europeiske hummeren finnes helt nord til Ofoten og Lofoten.

Unik hummer-bestand kan få eget område

Nå kan Tysfjord-hummeren få sitt eget bevaringsområde.

Innerst i Stefjordbotn, med Norges nasjonalfjell Stetinden ruvende over seg, kan Tysfjord-hummeren få sitt tilholdssted. Saken er omtalt i avisa Fremover.

Eget bevaringsområde

Den omtales som verdens nordligste faste bestand av hummer, som befinner seg i Tysfjord i Narvik kommune. I tillegg er det registrert hummer i indre Ofotfjorden, Tjeldsundet og Lofoten.

Nå foreslår rådmannen i Narvik at det settes av et eget bevaringsområdet for Tysfjord-hummeren innerst i Stefjorden. Området strekker seg fra Bergneset og tvers over fjorden til Skredneset, og inn til Stefjordbotn.

Dialog med fiskarlagene

Saken kommer opp i kommunestyret i Narvik den 16. februar, etter en henvendelse fra Fiskeridirektoratet tilbake i 2020, der kystkommunene ble bedt om å foreslå fredningsområder for hummer.

Kommunen har hatt dialog med fiskarlagene, men det har likevel vært delte meninger om dette. Blant annet har det vært skepsis til det foreslåtte bevaringsområde og konsekvensene det vil ha for fisket i området.

Samtidig er man positive til at dette etableres, under forutsetning om at man kan fiske med passive redskaper, som for eksempel garn og line.

STEFJORD: Området innenfor den røde streken er foreslått til bevaringsområde for Tysfjord-hummeren.

Unik bestand

Det vises også til historiske låssettingsplass for sild, som er helt inntil det foreslåtte bevaringsområdet. Samt områder for fløytlinefiske etter sei inne i Stefjorden.

Tysfjord-hummeren beskrives som unik, og Havforskningsinstituttet har dokumentert at Tysfjord har en egen, genetisk unik bestand av hummer, som skiller seg fra annen hummer i Norge.