fiskeindustri røst torsk skrei sperring
fiskeindustri røst torsk skrei sperring

Skal se på permitteringsreglene i fiskeindustrien - kan bli kun for villfisksektoren

Fiskeindustrien har særskilt gunstige regler for bruk av permitteringer. De slipper blant annet å betale lønnen til permitterte ansatte i de første 15 dagene. Nå skal reglene gjennomgås, og en rapport utarbeides innen 1. juni i år.

Regjeringen inviterer nå de sentrale aktørene til en arbeidsgruppe som skal se på om særreglene er godt nok tilpasset dagens situasjon og behov. Det melder de i en pressemelding.

Tidligere mindre forutsigbar

Tidligere var råvaretilgangen til fiskeforedlings- og sjømatindustrien basert på tradisjonelt fiske, og var derfor mindre forutsigbar. Det var begrunnelsen for innføringen av de spesielt gunstige permitteringsreglene.

– Mye har endret seg siden den gang. Over tid er oppdrettsfisk i økende grad tatt i bruk i fiskeindustrien, slik at den delen av næringen har fått en mer stabil råstofftilgang. Derfor ønsker vi en gjennomgang for å blant annet se på om særreglene kan begrenses til den delen av næringen som baserer sin aktivitet på villfisk, sier arbeids- og integreringsminister Marte Mjøs Persen.

Slik er dagens permitteringsregler i fiskeindustrien:

Dette skal arbeidsgruppen gjøre:

  • Beskrive kort utviklingstrekkene i fiskeindustrien med hensyn på aktivitet, organisering og tilgangen på råstoff og beskrive hvilke typer tilknytningsformer som benyttes i næringen og bruken av permitteringer, både i den delen som får sitt råstoff fra oppdrett og den som mottar villfisk.
  • Kartlegge faktorer som fører til behov for å permittere, herunder betydningen av type råstoff (oppdrettsfisk versus villfisk), og hvordan dette har endret seg over tid.
  • Vurdere i hvilken grad det er mulig og hensiktsmessig å gruppere fiskeindustrien i to deler, avhengig av type råstoff (oppdrett, villfisk), og hvordan dette eventuelt kan gjøres.
  • Vurdere om begrunnelsen for særreglene fortsatt har gyldighet i ulike deler av næringen.
  • Foreslå eventuelle endringer i særreglene, herunder se på muligheten for å skille mellom fiskeindustribedrifter som benytter villfanget råstoff og råstoff fra oppdrett.
  • Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene som tilrås og vurdere om eventuelle endringer i særreglene kan påvirke bedriftenes tilpasninger og bruk av ulike tilknytningsformer.

Skal levere rapport innen 1. juni

Arbeidsgruppens forslag skal ses i sammenheng med råvaretilgangen på villfanget fisk, tillatelsessystemet for havbruk og regjeringens mål om å øke andelen sysselsatte med faste, ordinære ansettelser.

Invitasjon om deltakelse i arbeidsgruppen går til LO, NHO, Sjømat Norge, og Norsk nærings- og nytelses­middel­arbeider­forbund (NNN). Videre vil Nærings- og fiskeri­departementet (NFD) og NAV delta. Arbeidet ledes av Arbeids- og inkluderings­departementet.

Den skal levere sin rapport innen 1. juni 2023, opplyses det.