VIL HA 30 GW INNEN 2040: Leder Arvid Nesse hos Norwegian Offshore Wind på forrige ukes framleggelse av rapporten som omtales i denne kronikken.

Om Norwegian Offshore Wind: – La oss håpe at rapporten legges i en skuff

– For en uke siden publiserte Norwegian Offshore Wind en rapport som mener at muligheten for havvind er ti ganger mer enn det regjeringen har planer om, skriver Mia Høgi fra Pelagisk forening i denne kronikken.

Rapporten er laget sammen med Equinor, Source Galileo, Hafslund og Deep Wind Offshore og er utarbeidet av Multiconsult. Rapporten mener at mulighetene for havvind i Norge er 388 GW. Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) skal komme med forslag om egnede områder for 30 GW.

– Når jeg åpnet rapporten trodde jeg at jeg hadde kommet feil. Rapporten er en 39 sider lang og fremstår som en power-point presentasjon av mulige områder for havvind. Metodikken som er brukt for å finne områder er lik den som NVE har presentert at de vil bruke. Men jeg tror at likheten stopper der. De skriver «områdene som er valgt ut utpeker seg ved at det tilsynelatende er få store konflikter i området og de er teknisk egnet for havvind». Tilsynelatende ja.

For oss i fiskerinæringen fremstår rapporten som en PR-strategi for å gjøre oss til «sutrende unger»

Mia Høgi, seniorrådgiver, Pelagisk forening

Rapporten har brukt AIS-spor fra fiskefartøy. De har vektet korallrev, naturvernområder, områder fra marin verneplan og særlig verdifulle områder. Hvorfor har de ikke lagt vekt på gytefelt, oppvekstområder, vandringsruter og andre viktige fiskeområder? Da har jeg heller ikke nevnt at de ikke har brukt datasett for trekkfugler eller sjøbunnsforhold.

HAVVIND: Bilde av de to havvindturbinene ved METCentre utenfor Karmøy.

PR-strategi

For oss i fiskerinæringen fremstår rapporten som en PR-strategi for å gjøre oss til «sutrende unger» når NVE rapporten foreligger. For hvordan skal vi kunne grine på nesen når NVE ligger frem områder for 30 GW havvind når næringen selv klarer å sette av områder for 388 GW?

Det som ikke kommer frem i pressemeldingene om rapporten er presiseringen fra Multiconsult: «Kartene representerer kun et forslag til områder som kan egne seg for havvind og som bør utredes videre i neste fase for å fastsette endelig konfliktgrad/egnethet for havvind» (Multiconsult sin understreking). Da er det underlig å lese leder Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind som sier «it is uplifting to see that we have so many suitable areas, where the level of conflict is low”.

– Faste installasjoner en utfordring

Fiskerinæringen tar stor plass, og det må vi gjøre. Fisken svømmer over store områder avhengig av vær, vind, temperatur, saltinnhold, strøm, byttedyr osv. Da blir faste installasjoner som mange vindturbiner til havs en utfordring når vi skal fangste klimavennlige proteiner. Den utfordringen blir enda større når vi ikke vet skadevirkningene turbinene har på livet i havet. Så selv om det er teoretisk mulig å plassere 388 GW havvind, bør vi tenke oss veldig godt om før vi gjør det. Med så mange vindturbiner kommer vi definitivt til å forsyne Europa med strøm på bekostning av klimavennlig mat.

Det har vært enighet om at prosessen rundt Hywind Tampen var dårlig og at den måtte forbedres

Mia Høgi, seniorrådgiver, Pelagisk forening

Motsatt av god prosess

Vi i fiskerinæringen har bedt om en god prosess. Det betyr å være tidlig ute med informasjon, ha god dialog mellom havvindaktører, fiskerinæring, forvaltning og forskning. Det har vært enighet om at prosessen rundt Hywind Tampen var dårlig og at den måtte forbedres. Det har også vært tydelig fra havvindaktørene at man må jobbe for å unngå at man ikke havner i samme hengemyr på land med havvind. Rapporten bidrar ikke til en bedre prosess, tvert imot det motsatte.

La oss håpe denne rapporten kan legges i skuffen, og at direktoratsgruppen og NVE sin rapport har tatt hensyn til oss, i motsetning til Norwegian Offshore Wind.