Årsregnskap

BEDRET RESULTATET: Tråleren «Hermes».

Økende rente og bunkerspriser bekymrer trålrederi

Fiskebåtrederiet Hermes AS fisket for 174,4 millioner kroner i 2021, som var 9,5 millioner bedre enn i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Samlet inntekter for rederiet endte på 189 millioner. 14,6 millioner kom fra andre inntekter, deriblant salg av tjenester til havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Økning i snittpris

Rederiet driver trålfiske etter hvitfisk og reker med frysetråleren M/Tr «Hermes». Fangstvolum for 2021 var på 7 494 tonn produktvekt, mot 7 257 tonn i 2020. Der fiske av torsk, hyse, sei og snabeluer utgjør størsteparten av fangsten i fjor.

– Utvikling i veid snittpris for alle leverte produkter viser en økning på 0,95 kroner per kilo fra 2020 til 2021, skriver rederiet i sin årsberetning for 2021.

Største kunde

De skriver videre at deres tre største kunder representerte til sammen 92 % av fangstverdien, og 89 % av fangstvolumet i fjor. Scanfish Norway AS, som også er innkjøper for danske Espersen AS, har vært selskapets største kunde i mange år. De kjøper i hovedsakelig torsk og hyse, og deres andel av den totale verdien for artene utgjorde henholdsvis 85 og 99 % av den omsatte verdien i 2021.

«Hermes» har, foruten drevet fiske på tildelte kvoter, vært en del av Havforskningsinstituttets referanseflåte.

TIL TIDER tøffe og krevende forhold på trålfiske med «Hermes».

Økende bunkerspriser

Driftskostnadene økte med ca 12,2 millioner kroner fra 2020 til 2021, der andre driftsutgifter stod for 10 millioner av økningen. Fellesutgiftene var redusert, mens lott- og lønnskostnadene var økt noe på ett år.

Hovedårsaken til økte driftskostnader er økte bunkerspriser på verdensmarkedet. Det til tross for at bunkersprisene på verdensmarkedet økte vesentlig fra 2020 til 2021.

– Den totale snittprisen på innkjøpt bunkers gikk opp fra 3,196 kroner i 2020 til 4,582 kroner i 2021. Denne prisøkningen har fortsatt inn i 2022, skriver de i beretningen.

Internasjonale forhold

Bunkersutgiftene utgjorde 20,9 millioner kroner i 2021, mot 13,8 millioner i 2020. Med bakgrunn i internasjonale forhold, som har medført økende oljepriser, er selskapet bekymret for ytterligere økning i bunkersprisene.

– Dersom det skjer, vil selskapets bunkerskostnader fortsette å øke utover dagens nivå. Dette tas det høyde for i budsjettene for 2022, men vil også måtte være gjenstand for nøye overvåkning i reviderte budsjetter og prognoser, skriver de i årsberetningen.

Solid årsresultat

Likevel ble det et solid driftsresultat for Hermes AS på 51 millioner kroner, tross at det var 2,7 millioner lavere enn foregående år. Skatte- og rentekostnader gjorde at årsresultatet endte på 34,2 millioner kroner. Overskuddet fordeles med 19,5 millioner til utbytte til aksjonærene, 6 millioner til konsernbidrag og 8,6 millioner til egenkapital.

Egenkapitalen i selskapet er dermed på 56,5 millioner kroner, og egenkapitalandelen er 99,9 %. I tillegg har selskapet betydelig merverdier i fartøy og kvoter.

Risiko knyttet til renteutvikling

Selskapet skriver i sin beretning at risikoen rundt driften er knyttet opp mot begrensninger i lov og forskrifter som kommer i løpet av året, endrede pris- og markedsforhold (styrket kronekurs, økende oljepriser og kostnadsnivå), samt risiko for driftsavbrudd.

De er også bekymret for risikoen knyttet til renteutviklingen, og da spesielt signalene om ytterligere syv nye rentehevinger som Norges Bank har lagt opp til innen utgangen av 2023 (jfr Norges Banks pengepolitiske rapport).

– Med totale langsiktige lån på 311 250 000 kroner, løper selskapet også risiko knyttet til renteutviklingen. Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til 0 % i 2020, har den økt til 0,75 % per 05.05.2022. Det er ingen signaler som tyder på at selskapet vil bli sterkt påvirket av andre risikoforhold i dette inntektsåret, står det videre.

På tokt med direktoratet

Hermes AS har forretningsadresse i Loppa kommune, men administrasjonen har kontorsted på Kystens Hus i Tromsø. Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, med søsterselskapene Angelia AS, Hermes II AS, Loppa Eiendom AS, Ocean 360 AS og Sør-Tverrfjord Handel AS.

I 2022 har rederiet fått kontrakt med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, og skal delta på totalt 126 toktdøgn med direktoratet.