RØMNINGSGLADE: Torskeoppdrett er i vinden. Det samme er rømningsproblematikken, der opprettstorsk blander seg med villfisk og havner i fiskernes garn. Tall fra Fiskeridirektoratet for 2021 viser at torsken nå har gått forbi laksen i antall og kvantum når det gjelder rømninger. Til tross for at det kun finnes en liten brøkdel av torsken i merd i forhold til laks.

Fiskarlaget: – Må innføre midlertidig stopp i oppdrettstillatelsene for torsk

Norges Fiskarlag ber myndighetene midlertidig stoppe alle nye tillatelser for torskeoppdrett med bakgrunn i pågående utfordringer. Vi ber også om et snarlig møte med departementet om problemene.

Publisert Sist oppdatert

– Norges Fiskarlag har i mer enn 10 år hatt en tydelig linje knyttet til torskeoppdrett, som nå også politikerne peker på etter mange og store rømningshendelser av torsk fra oppdrettsanlegg.

– Sentrale problemer fortsatt ikke løst

Det sier leder Kåre Heggebø i et omfattende brev brev til departementet sendt på fredag.

– Der gjentar vi og understreker vår grunnleggende holdning om en langsom og trygg utvikling av en ny torskeoppdrettsnæring, kontra rask og risikabel vekst.

– Helt sentrale problemstillinger knyttet til torskeoppdrett er fortsatt ikke er løst. Dette har vi påpekt i lang tid. Også Landsstyret og vårt brev til departementet er krystallklart på dette, sier Heggebø:

«Det må være en overordnet nasjonal målsetting at torskeoppdrett ikke bygges opp på bekostning av havmiljø, ville torskebestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere».

Han sier Fiskarlaget mener den pågående utviklingen i torskeoppdrettsnæringen ikke er forsvarlig.

Gir også ros

– Samtidig, påker Kåre Heggebø, er det positivt at Fiskeridirektoratet har vært på ballen de siste dagene og dette viser at det er viktig med et samarbeid mellom alle oss som opererer i kystsonen knyttet til å observere, rapportere og gjøre tiltak.

I denne saken var Fiskarlaget raskt på, og Fiskeridirektoratet har nå understreket at rømt oppdrettstorsk ikke skal trekkes av torskekvoten. – Dette er i samsvar med det vi mener, og Fiskeridirektoratet har sannsynligvis heller ikke hjemmel til dette.

Vi forventer at torskeoppdretterne har kontroll på fisken sin og setter en høy standard for sin drift. Det er et faresignal at en så vidt marginal og ny næring er så sterkt overrepresentert når det gjelder rømming, påpeker lederen i Fiskarlaget.

Moment fra vårt brev til NFD

Norges Fiskarlag har i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet påpekt behov for at det tas politiske grep nå. Vi trekker frem en rekke argumenter, og gjentatt momenter som vi over tid har hatt som grunnleggende krav og forventninger til den nye næringens utvikling.

• Torsk viser seg å rømme i langt større grad enn andre oppdrettsarter.

• Fangst av rømt torsk har blitt trukket av fiskernes kvotegrunnlag. Dette er uakseptabelt. Det er positivt at Fiskeridirektoratet nå ser ut til å gå bort fra denne praksisen.

• Allerede da regelverket for torskeoppdrett var på høring i 2009 bad Norges Fiskarlag om at: «Torskeoppdrettere må pålegges å starte gjenfangstfiske så snart det er berettiget grunnlag for mistanke om at rømming har skjedd. Dagens ordninger for gjenfangst omfatter allikevel kun rømt laksefisk.

• Havforskningsinstituttet og andre viser til at risiko for spredning av sykdom og genetisk påvirkning på ville torskebestander også er en betydelig utfordring i torskeoppdrett.

• I regjeringens Strategi for bærekraftig framtidsrettet torskeoppdrett (2009) ble det slått fast at det burde innføres krav om nullutslipp av egg og yngel i torskeoppdrett innen 2015. Det er fortsatt ikke etablert ordninger som sikrer dette.aa

Ikke forsvarlig

Avslutningsvis påpeker de i sitt brev at «dagens utvikling i torskeoppdrettsnæringen ikke er forsvarlig. Norges Fiskarlag ber derfor om at behandlingen av nye tillatelser og lokaliteter for oppdrett av torsk stilles i bero, inntil spørsmålene ovenfor er avklart nærmere. Vi ber også om et snarlig møte med departementet om saken.»