KONGSNEGL: "Chris Tacha" er spesielt utrustet for teinefiske etter kongsnegl.

Mistanke om manglende kontroll stopper kjøp av fiskefartøy

Fiskeridirektoratet har gitt avslag på erverv av et skotsk fartøy. Årsaken er at de mener skotske interesser vil ha reell kontroll over fartøyet, og stå for all risiko i prosjektet som skal utviklet et nytt fiskeri.

Fartøyet «Chris Tacha» er et 14,99 meter langt og 6 meter bred teinebåt bygget i McDuff i Skottland i 2003. Det er et teinefartøy som er utstyrt på en måte som ikke finnes i Norge.

60 prosent norsk eid

TEINEFISKE ETTER KONGSNEGL: Det er gjort mange forsøk på dette fisket i Norge, uten at det har blitt noen stor suksess.

Planen er at «Chris Tacha» skal eies av Coastal Harvester, et selskap som er under stiftelse. Dette selskapet skal være eid 60 prosent av Arctic Waters AS, som eies 100 prosent av Norse Marin AS, som igjen er eid 100 prosent av Karl Magnus Pettersen. De resterende 40 prosent skal eies av Vista Seafoods AS, et selskap med adresse Alta og som er eid Vista Seafoods Limited, et selskap som igjen er eid 80 prosent av Zuku Services Limited og 20 prosent av Fish2.com Limited.

Zulu Services Limited er eid av Euan Drummon Beaton og Alexandra Jane Beaton, begge ifølge søknad om erverv bosatt i Skottland. Fish2.com eroppgitt aid av Andrew John Scott, bosatt i Storbritannia.

Så langt er det ingenting i søknaden som forhindrer erverv av den skotske teinebåten. Utlendinger har lov til å eie 40 prosent i norsk fiskefartøy.

Kongsnegl og krabbe

Fartøyets hovedaktivitet skal ifølge søknad om erverv, være fiske av kongsnegler, med mulighet for fiske av krabbe. Det søkes også om tillatelse til fiske av kongekrabbe utenom kvoteregulerte områder.

Videre går det frem at denne søknaden og eiersammensetningen i Coastal Harvester AS er sterkt knyttet til et prosjekt der Vista Seafoods AS prøver å få i gang et fiske etter kongsnegler sammen med lokale, norske fiskere.

Vista Seafood AS eier «Nord Vista», LGYR, en norsk linebåt ombygget til produksjonsfartøy for kongsnegler. Nærings- og Fiskeridepartementet har gitt selskapet dispensasjon slik at de kan eie fartøyet «Nord Vista» 100 prosent gjennom sitt norske selskap. Båten skal ikke fiske selv, men motta levering fra norske sjarker. Fiskeridirektoratet har gitt forhåndstilsagn om kjøpetillatelse til selskapet.

Det går videre fram av søknad om erverv at fartøyet “Chris Tacha” er eid av Zulu Services Limited, hovedaksjonær i Vista Seafoods Limited, som igjen eier Vista Seafoods AS.

Tilbud om 100 prosent selgerfinansiering

SKOTSK TEINEBÅT: "Chris Tacha" er utrustet for å fiske kongsnegler.

Karl Magnus Pettersen har fått en finansieringsavtale med Zulu Services Limited hvor de tilbyr 100 prosent selgerfinansiering, med pant i fartøyet. Finansieringsplanen er som følger: - Lån (lik kjøpesum) skal løpe over totalt 7 år. Første 2 år er avdragsfritt, deretter nedbetaling over 5 år. Første tre måneder er rentefritt, deretter er rente lik Nibor + 3 prosent.

I søknaden blir det forklart at «Chris Tacha» ikke vil være mulig å omsette i Norge til fornuftig pris dersom prosjektet skulle mislykkes, på grunn av at arrangementet om bord er helt ulikt tilsvarende norske båter. Videre forklares det at den eneste måten å få undersøkt om det kan utvikles et fiske etter kongsnegler i Norge vil være om private, eller selskap med tilstrekkelig økonomi vil finansiere et prøvefiske i full skala.

Bekrefter majoritetseier sin styringsrett

For direktoratet er det viktig at den norske majoritetseieren har reell kontroll over selskapet.

Det er sendt inn stiftelsesdokument og vedtekter for Coastal Harvester SUS, som fortsatt ikke er formelt registrert i Brønnøysundregistrene. Av utkastet til aksjonæravtale fremgår det blant annet at selskapets styre skal bestå av to styremedlemmer som hver har rett til en stemme i styremøter. Arctic Waters AS og Vista Seafoods AS skal peke ut hvert sitt styremedlem. Videre fremgår det at Arctic Waters AS skal velge styreleder. Ved avgjørelser som krever flertall skal styreleder ha avgjørende stemme, dersom det ikke oppnås enighet.

Det skrives også at det ikke er inngått, eller skal inngås andre underliggende avtaler mellom partene som begrenser majoritetseier sin styringsrett. De involverte partene og skipsmegler Remøy Skipsmegling AS har underskrevet erklæring på dette, samt at Karl Magnus Pettersen kommer til å ha reell kontroll over Coastal Harvester.

Fiskeridirektoratet konkluderer med at Coastal Harvester tilfredsstiller Deltakerlovens krav om at utenlandske eiere ikke skal eie med enn maksimalt 40 prosent av selskapet.

Stiller spørsmål ved kontroll

Likevel stiller direktoratet spørsmål ved om Karl Magnus Pettersen «faktisk har tilsvarende kontroll over virksomheten» som det lovverket krever. I forarbeidene til deltakerloven står det at styringsfunksjonen i selskapet vil være avgjørende i vurdering av hvorvidt de aktive fiskere kan sies å ha kontroll over virksomheten. Direktoratet skal foreta en helhetsvurdering der blant annet selskaps- og aksjonæravtaler, stemmerett og finansiering vil være relevante momenter.

Fiskeridirektoratet opplyser at de ikke kan se at utkastet til aksjonæravtale i seg selv begrenser majoritetseiers styringsrett over selskapet.

Men i avslaget skriver direktoratet: «Med støtte i gjeldende forvaltningspraksis finner imidlertid Fiskeridirektoratet å legge avgjørende vekt på finansieringen av fartøyet. Som nevnt i vedtaket skal fartøyet finansieres fullt ut ved at dagens eier, Zulu Services Limited, tilbyr nedbetaling av lån lik kjøpesum over 7 år, med pant i fartøyet. Zulu Services Limited er hovedaksjonær i Vista Seafoods Limited, som eier Vista Seafoods AS. Minoritetseier i Coastal Harvester SUS tar ved dette all økonomisk risiko.

Opprettholdt avslag

Etter Fiskeridirektoratet sin oppfatning er dette en sterk indikasjon på at det er Vista Seafoods AS som har den faktiske kontrollen over virksomheten. Vilkårene i deltakerloven var dermed ikke oppfylt og søknaden om ervervstillatelse ble avslått.

Erfaringen fra lignende saker er at så lenge den utenlandske minoritetspartneren kan antas å ha reell kontroll over fartøyet, vil ervervstillatelse ikke bli innvilget.

Endre Remøy hos Remøy Skipsmegling AS i Ålesund opplyser at de har blitt informert om at klage på avslaget sendt 20 februar ikke har ført til omgjøring av vedtaket. De har per dato ikke mottatt kopi av vedtaket hvor avslaget opprettholdes.