fiske torsk
Den øverste torsken holder minstemålet på 55 cm.

Rykter om dumping av småfisk

Fiskeridirektoratet skjerper kontrollen.

Publisert

Med lavere torskekvoter øker også viljen til å utfordre regelverket, mener Fiskeridirektoratet. I tillegg kan prisen fiskerne får variere mellom ulik vekt på fisk som leveres til mottakene, som kan motivere til å dumpe småfisk.

– Det vil være naturlig for oss å følge ekstra nøye med på ryktene vi har hørt om dumping av småfisk, ikke minst sett i lys av at minstemålet er økt til 55 cm for torsk fisket innenfor 4-mila nord for 62° Nord. Dette er et tiltak for å bygge opp bestanden av kysttorsk og vil på sikt komme fiskerinæringen til gode, sier teamleder for hvitfisk, Bjørn Håvard Rønnevik i seksjon fiskerikontroll og veiledning i Fiskeridirektoratet.

Ødeleggende

Dette mener Norges Kystfiskarlag er bra.

– At direktoratet varsler at de vil følge ekstra med på dumping av småfisk er veldig positivt. Slik aktivitet er svært ødeleggende for bestanden og en bærekraftig forvaltning, og vi er derfor avhengig av at myndighetene fører god kontroll med dette, sier daglig leder Hanna Arctander.

– Kystfiskarlaget har ved flere tidligere anledninger uttrykt bekymring for uttaket av småfisk, særlig tilknyttet ferskfiskordningen som vi mener har gitt enkelte insentiv til å ta ut store mengder småfisk. Vi har også bedt om at forvaltningen mer aktivt benytter muligheten til å stenge felt når man ser at det tas uforsvarlige mengder undermåls/småfisk. 

Kontroll på land og sjø

Inspektører i seksjon fiskerikontroll og veiledning er sammen med inspektører i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste ute på oppdrag langs kysten og vil kunne dukke opp på en kai eller et fiskefelt hvor som helst hvor det fangstes og leveres fisk de kommende ukene.

– Vi vil ha spesielt oppmerksomhet på korrekt registrering av fangst på sluttseddel. Vi vil derfor gjerne poengtere at fangster skal holdes adskilt til seddel er skrevet eller til fangsten er satt i produksjon. Men vi vil også ha øynene rettet mot rapportering på havet og til kravet om at redskap blir meldt inn og ut i henhold til regelverket, sier Rønnevik.