Årsregnskap 2022

SOLID: Tallene pekte i riktig retning for Røst Sjømat i 2022. Samlet egenkapital utgjorde nærmere 70 millioner kroner.
SOLID: Tallene pekte i riktig retning for Røst Sjømat i 2022. Samlet egenkapital utgjorde nærmere 70 millioner kroner.

Økt omsetning bidro til 34 prosent vekst

Røst Sjømat AS med 34 prosent vekst i omsetning fra 2021 til 2022.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet hadde en omsetning på 114,7 millioner kroner i fjor, og etter driftskostnader på 97,3 millioner endte de med et overskudd på 13,8 millioner kroner.

God finansiell stilling

Det samlede overskuddet ble satt av til egenkapital. Selskapets egenkapital utgjorde ved årsslutt 69,2 millioner kroner. Den samlede gjelden, kortsiktig og langsiktig, utgjør 19,6 millioner kroner.

Den kortsiktige gjelden utgjorde 69 prosent av den samlede gjelden til selskapet, sammenlignet med 41 prosent ved utgangen av 2021. Dette skyldes låneopptak og betalbar skatt ifølge beretningen. Styret anser selskapets finansielle stilling som god.

Det kommer frem av selskapets årsregnskap for fjoråret.

Omsetning og effektivisering

Selskapet, som er lokalisert i Røst kommune, driver kjøp, produksjon og eksport av fisk og fiskevarer. Økt omsetning, effektivisering av driften og tiltak for å reduksjon av kostnader har bidratt til at fjoråret var et tilfredsstillende år. Det fremkommer av selskapets årsberetning.

Styret skriver at selskapet driver eksport og er i så måte eksponert for endringer i valuta, spesielt euro. Men selskapet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisikoen.

Solgt unna tørrfisk

Det er godt moment i råvaremarkedet til tross for høyere råvarepriser i 2022. Selskapet har solgt hele varelageret av tørrfisk i første kvartal av inneværende år. Likevel er det lavere konsum på saltfisk og tørrfisk uten at det har påvirket prisene nevneverdig skriver styret.

Selskapet forventer at tørrfiskmarkedet også tar høyde for økte råvarepriser og produksjonskostnader.

Årsverk og eiere

Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet 12 ansatte, hvorav 10 menn og 2 kvinner. I sesongen er det 28-30 sysselsatt i selskapet. Antall årsverk i 2022 var 17,6.

Selskapet eies i sin helhet av Johansens Næringspark AS, som igjen eies av Tor Ivar Johansen (49,524 prosent), Geir Børre Johansen (49,524 prosent) og Irene L. Johansen (0,952 prosent).