Pressemelding

NY RAPPORT: Innsatsen er trappet opp for å redusere utslippene i Oslofjorden, men det er ennå lang vei å gå før målene nås.

Styrket innsats for renere Oslofjord

Innsatsen for å redusere utslipp fra jordbruk og avløp i Oslofjorden er trappet opp, men det er langt igjen til miljømålene nås.

Publisert

Det viser en ny rapport, som har evaluert innsatsen i Oslofjordplanen så langt - bare ett år etter at en femårsplan for å bedre miljøet i Oslofjorden ble lagt fram av regjeringen.

Vil kreve mange års innsats

Evaluering er gjort av Miljødirektoratet sammen med statsforvalterne på begge sider av fjorden. Oslofjordplanen inneholder 63 konkrete tiltak og 19 kunnskapstiltak. Rapporten viser at mange av tiltakene er påbegynt, men få er ferdigstilt.

– Det er nå en styrket innsats for å redusere tilførsel av blant annet nitrogen og fosfor fra jordbruk og avløp. Det er likevel et stort gap mellom dagens miljøtilstand i Oslofjorden og målene som er satt i Oslofjordplanen, og det vil kreve mange års innsats før alle nødvendige tiltak er gjennomført, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro i en pressemelding.

Midler til å redusere avrenning

Det er blant annet satt av 70 millioner kroner ekstra i tilskuddsmidler til bøndene det første året av Oslofjordplanen, for å redusere avrenning til fjorden av fosfor, nitrogen, jordpartikler og organisk stoff fra jordbruket.

Utover dette pågår det et arbeid hos statsforvalteren i Viken om blant annet å skjerpe krav til å redusere høstpløying på kornarealer, slik at færre skadelige næringsstoffer og jordpartikler renner ut i elver og vassdrag.

Skjerpede miljøkrav

– Siden både Innlandet, Vestfold og Telemark også bidrar til å forurense Oslofjorden, er det viktig at de også vedtar skjerpede miljøkrav om redusert høstpløying, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Videre understreker hun at det er viktig at et pågående arbeid med å endre gjødselvareforskriften fullføres, slik at avrenning av blant annet husdyrgjødsel til elver, vann og til fjorden blir strengere regulert.

Kommunene har et ansvar

Kommunene har en sentral rolle, og et stort ansvar for å følge opp tiltakene i Oslofjordplanen innen innsatsområder som avløp, jordbruk, ivaretakelse av sårbare arter og naturtyper, arealplanlegging i strandsonene, og friluftsliv. Det er 118 kommuner som ligger i nedbørsfeltet til fjorden.

I rapporten går det frem at det er kommunene nærmest Oslofjorden som i størst grad har rapportert om sine tiltak for å bedre miljøet det første året. Lavest er rapporteringen fra kommunene i Innlandet, både innen jordbruk og avløp.

– Statsforvalterne og Miljødirektoratet forventer i tiden fremover at alle kommuner i Oslofjordens nedbørsfelt følger opp sine tiltak, sier Ellen Hambro.

Fiskebestanden under sterkt press

Myndigheter og frivillige gjennomfører mange tiltak for både å rydde og hindre tilførsel av plast og annen søppel til fjorden. Dette arbeidet vil bli intensivert fremover.

Torsk og andre arter er fremdeles under sterkt press i Oslofjorden. Fiskeridirektoratet vil vurdere hvordan forbudet mot å fiske etter torsk fra 2019 har fungert. De vil på bakgrunn av dette vurdere behovet for nye tiltak, som for eksempel nullfiskesoner og tråleforbud.