Fiskarlaget oppfordrer på det sterkeste Fiskeridirektoratet om å gi dispensasjon til yrkesfiskere for å fiske leppefisk og taskekrabbe i de nyetablerte hummerfredningsområdene i Stavanger kommune.

Vil fiske i fredningsområde

Fiskarlaget oppfordrer på det sterkeste Fiskeridirektoratet om å gi dispensasjon til yrkesfiskere for å fiske leppefisk og taskekrabbe i de nyetablerte hummerfredningsområdene i Stavanger kommune.

Publisert

Hummerfredningsområdene, som ble opprettet for å beskytte de overbeskattede hummerbestandene, har uforutsette negative konsekvenser for lokale fiskere. Både Fiskarlaget og Sør-Norges-Fiskarlag har tatt denne saken opp i flere sammenhenger, og denne uken har Sør-Norges Fiskarlag på nytt tatt et initiativ i saken.

Har store konsekvenser

Fredningsområdene i Stavanger havn, Vignesholmane, og Mortavika har skapt store utfordringer for fiskerne. Fiske etter leppefisk er sesongbasert, og i denne perioden har yrkesfiskerne muligheten til å sikre seg betydelige inntekter. Taskekrabben utgjør også en viktig inntektskilde. Dette er arter som tradisjonelt har vært en viktig del av fiskerinæringen i regionen.

Fredningsforbudet har ført til at yrkesfiskerne mister en betydelig del av sitt inntektsgrunnlag, fordi de nå blir forhindret fra å fiske både leppefisk og taskekrabbe i disse områdene.

Det er verdt å nevne at yrkesfiskerne er positive til vern av områder, og har godtatt et totalforbud mot alt fiske med passive redskap i et justert område ved Stavanger havn.

Avstand til fiskefelt gir økt CO2-utslipp

Som en konsekvens av de nye fredningsområdene, må fiskerne nå reise lengre avstander for å finne åpne fiskefelt. Dette fører til økt press på tilgjengelige områder, økt drivstofforbruk og dermed økte CO2-utslipp, noe som er uheldig både økonomisk og miljømessig.

Hummerbestandene sikres

Sør-Norges Fiskarlag understreker at hummerbestandene kan beskyttes uten å skade fiskernes næringsgrunnlag. Hummer har en høy overlevelsesrate ved utslipp, noe som betyr at eventuelle hummer som fanges som bifangst under leppefisk- eller taskekrabbefiske kan returneres til havet uten fare for deres overlevelse. Yrkesfisket er bærekraftig regulert og lovlig, med strenge krav til sporing og rapportering av sine fartøy og sin virksomhet. Slik sikrer vi at fiskeriene foregår innenfor gjeldende reguleringer, og også at hummerbestandene ikke påvirkes negativt.

Oppfordring til Fiskeridirektoratet

Sør-Norges Fiskarlag oppfordrer Fiskeridirektoratet til å gi dispensasjon fra forbudet mot fiske i hummerfredningsområdene for leppefisk- og taskekrabbefiske i perioden fra juli til oktober. En slik dispensasjon vil tillate fiskerne å fortsette sin næringsaktivitet uten å undergrave formålet med hummerfredningsområdene.

En balansert løsning for bærekraftig fiskeri

Sør-Norges Fiskarlag mener det er mulig å finne en balanse som ivaretar både hummerbestandens og yrkesfiskernes behov. Dispensasjon vil bidra til å opprettholde fiskernes næringsgrunnlag samtidig som hummerbestandene beskyttes. Vi viser til tidligere eksempler på dispensasjon i andre kommuner og ber om tilsvarende løsning for Stavanger.