LITE HENSIKTSMESSIG: – Flere reguleringsbestemmelser setter foten ned for at ulike fartøy kan brukes ved setting og haling av faststående redskaper, skriver de. Bilde for illustrasjon.

Krever at ulike fartøy kan brukes ved setting og haling av faststående redskap

Fiskarlaget krever at det må bli tillatt både med en planlagt aktivitet og ad hoc-tilfeller knyttet til setting/haling av faststående redskaper med ulike fartøy. Fiskeridirektoratet vil nå ta saken på høring.

Publisert Sist oppdatert

Flere reguleringsbestemmelser setter foten ned for at ulike fartøy kan brukes ved setting og haling av faststående redskaper. Fiskarlaget har i lang tid påpekt at dette er en lite hensiktsmessig praksis. Det melder de i sitt høringsforslag til direktoratet.

– Vi mener det både er praktiske, miljømessige og sikkerhetsmessige årsaker som ligger bak at det er viktig å få et mer tilpasset og fleksibelt regelverk på dette området.

Må klargjøring til

Norges Fiskarlag skriver i sin henvendelse til Fiskeridirektoratet at de er innforstått med at en åpning for å tillatte fangstoperasjoner som skissert foran vil innebære at det er behov for å klargjøre ansvarsforhold knyttet til hvilket fartøy/skipper som er ansvarlig for redskapen som er i sjøen.

Tas på høring

Det har vært en rekke møtepunkt om saken, og senest i et digitalt møte med Fiskeridirektoratet 8. mars var det enighet om at Norges Fiskarlag skulle utarbeide og oversende en formell henvendelse om saken til Fiskeridirektoratet.

– Fiskeridirektoratet vil på sin side bruke vår henvendelse som grunnlag for utarbeidelse av et høringsnotat. Fiskarlaget forventer derfor at direktoratet utarbeider et høringsnotat slik som signalisert, og at dette blir gjenstand for en høring, slik at det kan lede opp mot avgjørelser og nødvendige endringer i regelverket, senest i løpet av kommende høst.

Her kan du lese brevet fra Fiskarlaget: