NASJONAL HANDLINGSPLAN: – Dette er en del av et større arbeid for å vurdere tilstanden i norske økosystemer på land og til havs som en oppfølging av en nasjonal handlingsplan for biologisk mangfold, opplyser HI.

– Økosystemene i Nordsjøen og Skagerrak har endret seg markant

Mindre dyreplankton, endrede fiskebestander og sjøfugl. Vårt sørligste hav har blitt betydelig forandret av klimaendringer og annen menneskeskapt påvirkning.

Det viser en ny rapport fra Havforskningsinstituttet.

– Vi ser at økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak har endret seg markant, sier forsker Per Arneberg ved Havforskningsinstituttet (HI).

– Del av større arbeid

Han har har ledet et prosjekt som har vurderert tilstanden i økosystemene ide tre store norske havområdene våre, fra sør til nord: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

– Dette er en del av et større arbeid for å vurdere tilstanden i norske økosystemer på land og til havs som en oppfølging av en nasjonal handlingsplan for biologisk mangfold.

Resultatene er også brukt til å følge opp de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder forklarer Arneberg.

Og de største endringene finner havforskerne altså i det sørligste havområdet.

Store endringer for resten av økosystemet

– En av de viktigste endringene er en betydelig nedgang av viktige grupper av dyreplankton, på grunn av høyere temperatur, sier HI-forskeren.

Dyreplankton spiller en avgjørende rolle i økosystemet. De spiser av «havets planter», planteplankton, og er selv viktig mat for mange.

– Nedgangen for viktige grupper av dyreplankt har fått konsekvenser for andre. Vi ser at rekrutteringen i viktige bestander som nordsjøtorsk og -sild har vært dårlig over flere år. Andre fiskebestander er derimot på fremmarsj. Det ser ut som økosystemet går gjennom et skifte.

Det er også registrert en dramatisk nedgang i sjøfuglbestandene i området.

Kortere historikk og mer usikkert i Barentshavet

Forskerne er mer usikre på hvordan økosystemet i Barentshavet har blitt endret. Miljøovervåkningen i Nordsjøen har nemlig en lang historie. Deler av den går helt tilbake til 1950-tallet.

– Dermed er det mulig for oss å observere hvordan ulike grupper dyreplankton i Nordsjøen har endret seg i takt med langsiktige klimaendringer, forklarer Arneberg.

Overvåkningen av økosystemet i Barentshavet ble derimot først etablert tidlig på 2000-tallet.

Havforskerne vet derfor mindre om hvordan dyreplankton og andre deler av økosystemet ble endret av den kraftige oppvarmingen og tapet av havis som skjedde i Barentshavet fra 1970-tallet til 2000-tallet.

– Men basert på det vi vet om hvordan klimaendringer påvirker marine økosystemer er det likevel grunn til å tro at økosystemet ble forandret i denne perioden, og at man kan forvente at et varmere hav fremover også vil føre til nye endringer.

Gjelder også Barentshavet og Nordsjøen

Som i Nordsjøen har det vært betydelig nedgang i sjøfuglbestandene i Barentshavet.

Også for Norskehavet har det vært vanskelig å trekke helt sikre konklusjoner om hvordan økologien er endret.