OVERFØRING: – Kvantumet som overføres på fartøynivå fra 2023 til 2024 vil ikke fremgå av kvoteregisteret til Fiskeridirektoratet, opplyser direktoratet.

Kvoteoverføring av torsk for 2024 - Dette er betingelsene:

Ordningen med overføring av torskekvoter på fartøynivå videreføres.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ikke nødvendig å sende inn søknad eller melde fra for å få overført gjenstående kvote fra 2023 til 2024. For de fartøy som faller inn under ordningen, vil salgslagene automatisk overføre tillatt andel av den gjenstående kvoten av torsk til 2024, melder Fiskeridirektoratet.

Endelige fangsttall må registreres

For at Fiskeridirektoratet skal kunne foreta endelig avregning av kvotefleksibilitet på gruppe- og totalkvotenivå, samt ta høyde for kvantumet av torskekvote på fartøynivå som skal overføres fra 2023 til 2024, må endelige fangsttall være registrert. Dette vil først skje i begynnelsen av 2024.

Fiskeridirektoratet vil be salgslagene om å oversende disse tallene så snart de er tilgjengelige. Fiskeridirektoratet tildeler så endelige torskekvoter for 2024 fortløpende. For å unngå at fartøy får lavere kvoter etter justeringen, ble det den 1. januar 2024 tildelt 90 % av kvotene (justert for prognoser for forventet over- eller underfiske).

Kvantumet som overføres på fartøynivå fra 2023 til 2024 vil ikke fremgå av kvoteregisteret til Fiskeridirektoratet.

For å få informasjon vedrørende overført kvantum må fiskere henvende seg til sitt salgslag.

Overføring av kvantum

Overføringsadgangen er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i 2023.

Dersom det passive fartøyet i et samfiskelag (kvotesamarbeidsordningen) har fått redusert kvoten etter § 31 siste ledd i forskrift om regulering av torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2023, legges den reduserte kvoten til grunn ved beregning av gjenstående kvote.

Fartøy som har mottatt torskekvote i 2023 gjennom slumpfiskeordningen, får denne medregnet som en del av beregningsgrunnlaget ved utregningen av hvor stort kvantum som kan overføres til 2024. For fartøy som har gitt fra seg torskekvote gjennom slumpfiskeordningen, vil avgitt kvote bli trukket fra i beregningsgrunnlaget.

Fartøy som vil gi fra seg kvote gjennom slumpfiskeordningen i 2024 må på vanlig måte ha fisket minst 30 % av kvoten før ordningen kan benyttes. Fangst landet på overført kvote fra 2023 skal ikke regnes med i vurderingen av om dette kravet er oppfylt.

Bortfall av overført kvote

Fangst i 2024 vil først bli avregnet fartøyets overførte kvote fra 2023 frem til denne er oppfisket.

Vilkårene for bortfall av overført kvote ble myket opp høsten 2022. Etter endringen av regelverket kreves det at den overførte kvoten i 2024 må fiskes med samme eier og samme kvotegrunnlag som ved utgangen av 2023. Enhver endring av eier eller kvotegrunnlag etter 31. desember 2023 vil føre til bortfall av overført kvote. 

Det er den delen av den overførte kvoten som fremdeles er ufisket i det endringen inntrer som vil falle bort. Bruk av ordningen for leiefartøy medfører ikke at overført kvote faller bort.