FISKERETTIGHETER. Seks år tok det før direktoratet ble oppmerksom på at «Fortuna» ved det de kaller en inkurie hadde rettigheter som skulle vært strøket.

Tok seks år før kvoterettighet ble strøket av direktoratet

På grunn av det direktoratet kaller en inkurie, hadde fartøyet avgrenset Nordsjøtråltillatelse i seks år etter at den skulle vært fjernet. Heldigvis forhørte rederen seg om han kunne fiske med snurrevad, før han dro for å fiske sei.

Publisert Sist oppdatert

I august sendte Rune Sand i rederiet Tustern AS en epost til direktoratet. Han lurte på om noen i Fiskeridirektoratet kunne svare på om fartøyet «Fortuna» kunne fiske trålkvoten av sei sør for 62 grader med snurrevad. Han lurte også på hvilke regler som gjaldt med hensyn til bifangst.

Oppdaget ved kvalitetssikring

Svaret som kom noen uker senere, var nok en tanke overraskende.

For i brev fra Fiskeridirektoratet region Nord opplyses det at de i forbindelse med kvalitetssikring av registreringer i merkeregisteret oppdaget at fartøyet «Fortuna» fortsatt var registrert med avgrenset Nordsjøtråltillatelse.

Rune Sand ble oppringt i begynnelsen av september og gjort oppmerksom på dette.

– I et vedtak i juli 2016 om tildeling av adgang til å fiske reker med trål til fartøyet «Kjærfjord», til erstatning for tilsvarende deltakeradgang som oppgis for «Fortuna», ble rederiet ved en inkurie ikke gjort oppmerksom på at avgrenset Nordsjøtråltillatelse ville falle bort ved tildeling av reketråladgangen, skriver direktoratet.

Inkurie betyr feil eller tabbe

Ved en inkurie, som er byråkratiets begrep for feil eller tabbe, hadde «Fortuna» i seks år stått oppført med begrenset Nordsjøtråltillatelse. Brevet som er sendt rederiet er dokument nummer to og eposten rederen sendte er dokument en. Med andre ord er det som kalles en kvalitetssikring nok mest sannsynlig et forhold som ble oppdaget på bakgrunn av eposten.

Kunne vært greit å fiske sei i sør

Nå har ikke Nordsjøtråltillatelsen blitt brukt. «Fortuna» er lastet med rikelig med kvoter. I år har det 27,5 meter langer fartøyet som hører hjemme på Husøya i Senja, kvote på 2579 tonn hyse, 485 tonn sei og 633 tonn torsk. Ved siste levering av fangst, 17. august var det levert totalt 611 tonn torsk og 513 tonn sei. Selv om hysekvoten er stort sett ubrukt, var det sikkert fristende å ta en tur sørover for å fiske sei og gjerne ha litt bifangst av annen fisk.

Ville blitt en kinkig sak

Hadde Rune Sand i god tro seilt sørover for å fiske sei, ville det blitt en kinkig sak for direktoratet. For fartøyet hadde påviselig, om enn på grunn av en feil fra direktoratets side, rettigheter til å fiske sei i sør. Denne feilen har eksistert i seks år, og som direktoratet skriver skulle de gjort oppmerksom på at kvoten falt bort da rekerettighetene ble flyttet over til «Kjærfjord».

Kystmagasinet har lørdag forsøkt å innhente en kommentar fra rederen. Det er ikke mulig å se om den aktuelle rettigheten ble overført til «Kjærfjord» da dette fartøyet ble slettet fra merkeregisteret kort tid etter.