ENIGE OG TRO: – Vindkraft til havs skal ikke bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder. Det skal også tas nødvendig hensyn til vandringsruter for viktige bestander, er blant punktene det skal være enighet om. Bilde for illustrasjon.

Offshore Norge: Enighet med fiskerorganisasjonene om havvind-kjøreregler

Det er enighet om prinsipper for sameksistens mellom havvind og fiskeri. Offshore Norge og fiskeriorganisasjonene, har nå lagt frem anbefalinger for sameksistens mellom havvind og fiskeri

– Vi har laget en dreiebok med oppskrift for hvordan vi skal unngå konflikter mellom oss i fremtiden, melder Offshore Norge i en pressemelding.

Skal bygge 30 GW innen 2040

Myndighetene har som ambisjon å tildele arealer med potensial for utbygging av 30 GW havvind innen 2040. Samtidig er det en grunnleggende forutsetning at dette ikke skal ødelegge for fiskerinæringen eller for fiskebestander. Det er bakgrunnen for at Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag og Offshore Norge i fjor startet et samarbeid om å utvikle prinsipper og retningslinjer som kan sikre at både fiskeri og havvind skal kunne drive næringsvirksomhet på havet.

Arbeidsgruppen har bestått av yrkesaktive fiskere, tillitsvalgte, ansatte i Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag, Offshore Norge og bedrifter som planlegger å bygge ut havvind.aa

– Regjeringen har slått fast at det ikke skal bygges ut vindkraftverk i viktige gyte- eller fiskeområder. Dette viktige prinsippet har vi nå også fått aksept for, og utviklet videre i dette konstruktive samarbeidet med Offshore Norge og flere havvindselskap. Etter vårt syn er det en forutsetning at vindkraftverk til havs ikke skal gå på bekostning av fiskeri eller havmiljø, slår Kåre Heggebø, leder av Norges Fiskarlag, fast.

Nordsjøen viktig

– Nordsjøen er vårt mest produktive havområde, og svært viktig for norske fiskere. I Fiskebåts arbeid med Havvind har det vært avgjørende å få politiske forsikringer om at fiskebestandene og fiskerne skal ha forrang ved interessekonflikter. Med dette som bakteppe har vi innledet et konstruktivt samarbeid med Offshore Norge om kjøreregler for utbygging av havvind, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt.

I april leverte arbeidsgruppen fra seg noen prinsipper vi er enige om. Det omfatter bl.a.:

  • Utbygging av vindkraft i norske havområde skal bidra til å dekke samfunnets behov for fornybar energi, samtidig som en tar hensyn til miljø og fiskerinæring.
  • Vindkraft til havs skal ikke bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder. Det skal også tas nødvendig hensyn til vandringsruter for viktige bestander.
  • Områder som er foreslått, og eller åpnet for utbygging av havvind må utnyttes best mulig. Både myndighetene og næringene må derfor helt fra start legge vekt på arealeffektivitet.
  • All utbygging av vindkraftverk til havs må bygge på tilstrekkelig god kunnskap om effekter på havmiljø og fiskeri.
  • Det må fra starten av være et statlig ansvar å stille klare vilkår, inkludert finansiell sikkerhet, som sikrer fjerning av vindkraftanlegg etter endt drift.

– Skal vi lykkes med å bygge en havvindindustri er vi helt avhengig av å samarbeide godt og ha god dialog med fiskerinæringen. Derfor er prinsippene vi legger frem i dag og dreieboken et viktig steg. Nå håper vi på at myndighetene vil ta dette viktige arbeidet i bruk og at vi greier å samle alle aktører bak dette, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge.

Har laget oppskrift for å unngå konflikter

Sammen har organisasjonene også laget en dreiebok.

Målet med dreieboken er at den skal fungere som en oppskrift for å unngå konflikt mellom næringene i utvikling og drift av havvindprosjekter, innenfor områder myndighetene allerede har åpnet for slik utbygging.

Boken er ment som en praktisk håndbok og oppslagsverk for når- og hvordan næringene bør ha dialog, involvere hverandre, diskutere og samarbeide ved ulike aktiviteter relatert til havvindprosjekter.

Offshore Norge og Norges Fiskarlag, inkludert Fiskebåt og de andre medlemslagene, har jobbet systematisk med sameksistens i mange år for å finne løsninger på utfordringer. Dette arbeidet har redusert konfliktnivået. Erfaringene fra dette arbeidet har vi nå tatt med oss inn i utviklingen av havvind, som også har andre problemstillinger, men vi håper og tror at det vi i dag legger frem samlet vil gjøre at vi skal få til god sameksistens til havs.