Hvalfangsskuten "Moholmen": Nå slipper hvalfangstfartøy å ha installert ferdskriver.

Nå kan redere skrote ferdskriverne

6. mai 2021 ba Fiskeridirektoratet i en henvendelse til Nærings- og Fiskeridepartementet om at bruk av ferdsskriver ble vurdert. Over halvannet år sidere kom svaret fra Fiskeridepartementet, et svar som nok vil glede en del fiskebåtredere.

Publisert Sist oppdatert

I brevet direktoratet sendte i 2021 ble det stilt spørsmål ved fremtidig bruk av ferdskriver i norsk fangst av vågehval. Det ble problematiseres rundt en rekke forhold knyttet til videre bruk av ferdskriver, herunder kostnadsaspektet, hvorvidt ferdsskriveren dekker et reelt behov, men også om norsk hvalfangst av i dag er under et internasjonal press, som tilsier behov for å videreføre ferdskriverkonseptet.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i et brev til direktoratet at de i sin vurdering av et fremtidig behov for bruk av ferdskriver i vågehvalfangsten, særlig har lagt til grunn kostnadsaspektet, normalisering av en legitim næringsaktivitet og at det eksisterer fullgode alternativer til bruk av ferdskriver gjennom elektronisk fangstrapportering.

Dyrt utdatert utstyr

Det eksisterende pålegg om installering og bruk av ferdskriver mener departementet nå at fremstår som urimelig dyr for av systemet, sett i forhold til inntjening.

FINNHVAL: Hvalfangerne tilfører forskerne mye kunnskap om de ulike hvalartene.

Videre har de eksisterende ferdskrivere nådd slutten av sin tekniske levealder, slik at det vil måtte utvikles nye systemer for å erstatte disse.

Loven som påla hvalfangsskuter å installere ferdskriver ble vedtatt i 2007. De fleste har med andre ord 17 år gamle ferdskrivere.

Ifølge departementet vil det antageligvis være forbundet med en høy kostnad å skifte ut disse.

Forskerne vil få samme data

Departementet bemerker også at Havforskningsinstituttet ikke vil miste tilgang til relevante og etterspurte data, dersom en går bort fra dagens ferdskriversystem, da tilsvarende registreringer skal gjøres i ERS/fangstdagbok. Det bør derfor ikke forventes økt oppmerksomhet rettet mot norsk hvalfangst fra det internasjonale miljø, utover den oppmerksomhet som allerede blir denne næringen til del.

Hvalfangst sidestilles med fiske

FORSKNING: Her er en hval merket av havforskere. Men forskerne trenger også informasjon om hvor hval fanges.

Det er, skriver departementet, at det er deres syn at det bør være en målsetting å sidestille hvalfangst- og fiskerinæring også når det gjelder krav til overvåking og kontroll. En forsterket kontrollinnsats bør begrunnes i en risikovurdering av de enkelte fiskerier og fangster, og det er ingenting som indikerer at hvalfangsten, slik den utøves i dag, har et risikobilde som tilsier at det fanges flere dyr enn det som rapporteres til myndighetene.

Oppheves når hvalfangsten starter Den gledelige meldingen til hvalfangstflåten er at Nærings- og Fiskeridepartementet har derfor besluttet at pålegget om installering og bruk av ferdskriver på norske hvalfangstbåter, skal oppheves med virkning fra hvalfangstsesongen 2023.