HYBRIDELEKTRISK: Svært lite fungerer ombord på «Klotind», og leverandør sliter med å løse problemene.
HYBRIDELEKTRISK: Svært lite fungerer ombord på «Klotind», og leverandør sliter med å løse problemene.

Det meste har havarert på hybridelektrisk sjark

I 2020 fikk Frantzen AS overlevert den hybridelektriske sjarken «Sundsbøen» av Selfa Arctic AS. I mars i fjor ble sjarken solgt videre til Kampklo AS på Myre i Nordland. Nå er sjarken i praksis havarert, men eieren har fått avslag på å bruke leiefartøy.

Publisert

Problemene med sjarken er så alvorlige at Kampklo AS anså fartøyet som havarert. I Fiskeridirektoratets svar på søknad om bruk av leiefartøy beskrives problemene slik:

I forbindelse med salget til Kampklo AS opplyste selger at det var enkelte mekaniske feil på båten. Herunder oljelekkasjer fra PTI-giret. Videre kom det inn vann i maskinrommet og temperaturen i maskinrommet var for høy. Leverandøren skulle montere en vifte i maskinrommet for å holde temperaturen nede. I tillegg var det flere andre feil som Selfa Arctic AS skulle utbedre og det ble avtalt at båten skulle tas inn på verksted på Rødskjær for utbedringer.

Langvarig feil på software

Under oppholdet på verksted skulle blant annet softwaresystemet byttes ut som følge av at det hadde vært feil på softwaresystemet under Frantzens eierperiode. Båten var på verkstedopphold etter avtale mellom Frantzen og Selfa, etter at Kampklo AS overtok båten våren 2021, men problemene med driften av båten fortsatte også etter verkstedoppholdet.

Software ble ikke byttet ut, men software skal ha blitt oppdatert i forbindelse med verkstedoppholdet våren 2021.

Blackout på alt elektrisk Feilene kommer blant annet til uttrykk ved at det oppstår «black out» og alle elektriske instrumenter slår seg av uten forvarsel. Når instrumentene slår seg av har båten kun fremdrift gjennom dieselmotoren, men ingen lys, navigeringsutstyr etc. fungerer. Disse problemene utgjør et alvorlig sikkerhetsproblem for driften av båten. Etter daglige feil med båten siden overlevering fra verftet uten at leverandøren av båten har kunne rette opp i feilene med blant annet fremdriftssystemet, låste hele båten seg.

Ingenting fungerer Båtens software har låst seg slik at hverken fremdriftssystem, elektrisitet eller hydraulikk fungerer. Under inspeksjon fra Sjøfartsdirektoratet lot ikke fartøyet seg lade med landstrøm. Motoren startet, men ville ikke opp i turtall, el-motoren ladet ikke, hendler til fremdrift fungerte ikke, hydraulikkpumpe og innslag til utekontroll startet ikke, heter det i beskrivelsen av problemene.

Fartøyet hadde 12. august, da direktoratet svare på søknad om leiefartøy, ikke gyldig fartøysinstruks ettersom feilene med blant annet styresystemet for fartøyet ikke var utbedret.

Søkt hjelp hos advokat

Mikal Steffensen som eier rederiet Kampklo AS har søkt hjelp hos advokat. Han ønsker å heve kjøpet. I august søkte han Fiskeridirektoratet om å få bruke et leiefartøy. Men i brevet 12. august fikk han avslag på søknaden. Nå står han uten fartøy til å fiske kvotene med, mens båten ligger til kai og er ubrukelig.

Streng tolkning av instruks

Fiskeridepartementet har i en instruks gitt følgende eksempler på når en reder kan få lov til å bruke leiefartøy ved havari eller forlis:

• Grunnstøting

• Brann

• Havari på hovedmaskineri inklusive havari på gir

• Andre skader som i art og omfang kan sidestilles med grunnstøting, brann og havari på hovedmaskineri inklusive havari på gir • Totalhavari på RSW-anlegg

Fiskeridirektoratet tolker instruksen strengt. Årsaken til at den totalhavarerte sjarken ikke kvalifiserer til bruk av leiefartøy i henhold til instruksen, forklarer direktoratet slik:

KVOTER: «Klotind» påføres store tap når direktoratet sier nei til at det kan brukes leiefartøy. Fartøyet har ufisket kvote på torsk og blåkveite.
KVOTER: «Klotind» påføres store tap når direktoratet sier nei til at det kan brukes leiefartøy. Fartøyet har ufisket kvote på torsk og blåkveite.

– For at skaden/feilen skal kunne sies å være et kvalifisert havari i henhold til overnevnte instruks, må skaden/feilen ha oppstått plutselig og uventet. Da Kampklo AS kjøpte fartøyet fra Frantzen AS var det opplyst at fartøyet hadde flere feil og mangler, herunder også at det hadde vært feil med softwaresystemet i tiden Frantzen AS hadde eid fartøyet. Det har vært daglige feil med fartøyet, blant annet med softwaresystemet, siden båten ble overlevert fra verftet.

Avtalt utbedret hos leverandør

Som en del av avtalen skulle fartøyet utbedres hos leverandør etter Kampklo AS overtok fartøyet, uten at det har blitt utbedret i den grad det var forespeilet Kampklo AS.

Ut fra informasjon i søknaden med vedlegg fremstår ikke problemene med fremdriften å ha oppstått plutselig og uventet på Kampklo AS. Fremdriftsproblemene fremstår som en konsekvens av at feilen som var på fartøyet når Kampklo AS kjøpte fartøyet ikke er blitt tilstrekkelig utbedret og vil således ikke være å anse som et kvalifisert havari i henhold til instruksen av 8. januar 2018, skriver direktoratet i avslaget.

Får ikke fisket kvoten

Videre skriver direktoratet: Det er konkret søkt om leiefartøy i forbindelse med fiske etter torsk, hyse og sei samt blåkveite.

Det er ikke oppgitt noen konkret tidsaspekt for når en kan forvente at feilen på fartøyet er utbedret. Det pågår en rettslig tvist angående feilen og reder opplyser at det ikke er forventet at feilen blir utbedret før tvisten er løst. Reder har derfor i første omgang søkt leiefartøy ut 2022.

Avslaget innebærer at Kampklo AS har 8838 kg torsk, rundt 15 000 kilo blåkveite og deltakelse i fritt fiske etter hyse og sei som rederiet ikke får utnyttet.

Kystmagasinet har uten hell forsøkt å få kontakt med sjarkens eier, Mikael Steffensen, for å høre om det har kommet noen løsninger på problemene de siste dagene.