Ingen hjelp i å skylde på svart hav

Direktoratet følger med på båtene på AIS. Oppdages det mulige brudd på regelverket kan koste dyrt. Og bryter en reglene er det ikke formildende om en skylder på svart hav.

Publisert Sist oppdatert

I midten av april foretok inspektører fra Fiskeridirektoratet region Nordland en fullkontroll av fartøyet «Breitind». Undersøkelser gjort i forkant av kontrollen viste at fartøyet ikke hadde røktet garnene dagen i forveien. Fangsten ombord var fisket med garn på innersiden av Lofoten og ble oppbevart i kontainere ombord.

Skipper fortalte inspektørene at det var «svart hav» og nesten ingen fisk å få, og at de derfor hadde mer utgifter på drivstoff enn de klarte å tjene på dagens fangst.

Røktet ikke på grunn av svart hav

Inspektørene spurte skipper hvordan fangsten hadde vært dagen i forveien og til dette svarte skipper at han ikke hadde vært på sjøen. Inspektørene poengterte da at han ikke hadde fulgt reglene rundt røkting av garnene sine. Skippers kommentar til dette var at det ikke var noen vits i å gå ut å røkte bruket hver dag pga. svart hav. I følge sluttseddel leverte «Breitind» torsk, hyse, breiflabb, sei og annen fisk til en verdi 14 691 kroner.

Regelverket er klart og tydelig

Fiskeridirektoratet skal, med hjemmel i havressurslovas § 54, inndra fangst eller verdien fangst som er høstet eller levert i strid med loven eller bestemmelser gitt i medhold av denne.

Ifølge høstingsforskriften skal «Garn og liner som benyttes i fiske etter torsk, hyse og sei røktes daglig». Røkting av garn med lengre tidsintervall enn daglig vil være i strid med forskriften.

Direktoratets vurdering i saken, er ifølge vedtak om inndragning av fangst om en benytter seg av garn i strid med forskriften, er fisket å regne som ulovlig.

Erkjente manglende røkting

Skipper hadde erkjent og bekreftet at han ikke var på sjøen og røktet garnene sine dagen før. For direktoratet var det ikke tvil om «bevisene». Fiskere som får inndratt verdi av utilsiktet fangst, blir normalt tilkjent et vederlag på 20 prosent av fangstverdien. Siden det her var brudd på forskriften, fikk ikke «Bretind» heller ikke denne godtgjørelsen.

Resultatet ble en tur på havet uten inntjening da hele fangstverdien på 14 691 kroner ble inndratt til fordel for Råfisklaget. Svart hav holdt ikke som unnskyldning for å ikke røkte garnene i henhold til forskriften.

Skipper svarte ikke på direktoratets forhåndsvarsel om inndragning, og har heller ikke klaget på avgjørelsen.