Skipperen på tidligere MS «Paul Senior» ble bøtelagt for underrapportering i fjor.

Skipper bøtelagt for underrapportering

Skipperen på tidligere MS «Paul Senior» ble i fjor bøtelagt for underrapportering.

Publisert Sist oppdatert

Skipperen ble ilagt et overtredelsesgebyr på 12 000 kroner for å ha rapportert inn feil mengde fangst. Fartøyet tilhørte den gang rederiet Br. Aandahl fra Averøy.

Avdekket differanse

Det var under en fullkontroll av fartøyet under en torskeoffensiv sist vinter at Fiskeridirektoratet avdekket en differanse mellom innrapportert og landet kvantum torsk.

Ved levering hos Jangaard Export på Røst i starten av april fikk fartøyet besøk av inspektører fra Fiskeridirektoratet som skulle gjennomføre en fangstkontroll. Noe skipper ikke hadde noen innvendinger mot.

Brukte telleapparat

Fangsten var tatt med garn og ble oppbevart i RSW-tanker om bord. Fisken ble pumpet på land og oppi en bulk, som ble transportert videre i kar. Deretter ble fisken veid rund inne på mottaket på manuell pallevekt. Mottaket trakk 1 prosent vanntrekk.

Skipper informerte at de brukte telleapparat for å estimere fangsten. Innmeldt fangst var estimert til 4050 stykker torsk, til et samlet kvantum av 26 000 kg.

Vekten ble notert til 30 358 kg torsk (rundvekt). Det ble da registrert et avvik mellom innrapportert og innveid/seddelført torsk. Avviket var på 4359,34 kg eller 14,36 prosent.

Erkjenner feil estimat

Skipperen erkjenner å ha bommet på estimatet, og sendte følgende kommentar til Fiskeridirektoratet samme dag:

«Den aktuelle dagen fikk vi mye fisk. Vi drifter med garn, og jeg bruker telleapparat for å vite antall fisk som er kommet om bord. Denne dagen var det også svært dårlig vær, med sterk kuling og tette snøbyger. Mye av konsentrasjonen går med til å manøvrere båten etter garna under slike forhold.

Det har fungert fint i vinter, men denne dagen var faktisk gjennomsnittsvekta per fisk over en halv kilo høyere enn vi hadde regnet med. Så dette, i tillegg til at jeg sikkert har gått glipp av noe fisk under de rådende forhold, gjorde at estimatet ble slik».

Handlet uaktsomt

Ifølge Fiskeridirektoratet region Nordland vurderer de det slik at det er bevist at det foreligger en objektiv overtredelse av ERS-forskriften (Havressursloven), og at skipper handlet uaktsomt med tanke på underrapportering.

De anser saken som alvorlig tatt i betraktning avvikets størrelse. Likevel er ikke overtredelsen så alvorlig at de ønsker å anmelde forholdet.

Direktoratet skriver følgende i sin vurdering: «Ved at innmeldt og kontrollert kvantum torsk viste en underrapportering i ERS på 4359,34, tilsvarende 14,36 prosent, anser vi det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det foreligger en objektiv overtredelse av ERS-forskriften §12 femte ledd blokk B».

Åpner fra å fravike

I sin vurdering av gebyrets størrelse legger direktoratet til grunn at rund torsk ble betalt med 26 kr/kg, som ga en verdi av den underrapporterte torsken på 113 342 kroner. Og at det i utgangspunktet gis et gebyr for hele beløpet, men at det åpner for å fravike utgangspunktet.

Direktoratet skriver i sin fastsettelse av gebyret at det har vært for dårlige rutiner i tilknytning til rapportering av fangst, og at avviket kunne vært unngått dersom det var etablert bedre rutiner om bord når det gjelder beregning av fangstkvantum, også i dårlig vær.

Uaktsomhet i nedre sjikt

De vurderer likevel skippers uaktsomhet i nedre sjikt, og at rederiet ikke bevisst har unnlatt å etablere tilfredsstillende rutiner om bord i fartøyet. Noe som taler for en reduksjon av gebyret.

Skipperen kan likevel ikke bebreides for at det ble benyttet feil snittvekt – ettersom snittvekten baseres på rundvekt på forrige sluttseddel i tilstrekkelig nærhet i tid og fangstområde.

Fiskeridirektoratet påpeker likevel at en slik metode ikke anses god nok for å beregne fangst på en enkelt tur. Og at man, under krevende værforhold, har en alternativ måte å beregne fangst på.

Gebyret ble stående

De mener skipperen burde gjort mer for å sikre at beregnet fangst ble mest mulig nøyaktig.

Vedtaket ble påklaget til Fiskeridirektoratet, uten av klagen ble tatt til følge. Gebyret på 12 000 kroner ble dermed stående.

Fiskebåten MS «Paul Senior» med en største lengde på 35,17 meter ble for øvrig solgt til rederiet Orfjord AS, Averøy. Den ble derimot videresolgt til Frøya Kystfiske AS mot slutten av året.