STØRRE KVOTE: Makrellstørje. Illustrasjonsbilde tatt i en annen sammenheng.

Øker kvota på makrellstørje for 2023

Norge får fiske 383 tonn makrellstørje i 2023, som er en økning på 68 tonn fra 2022. Både småskala kystfartøy og notfartøy kan delta i fisket også i år.

Publisert Sist oppdatert

Norge har i fiskeriforhandlinger denne uken fått godkjent planen for det norske fiske etter makrellstørje i den Internasjonale kommisjonen for forvaltning av atlantisk tunfisk (ICCAT).

Størja er tilbake

Det opplyser Fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Makrellstørjen har de senere år vendt tilbake til norske farvann, og er nå kommet for å bli. Vi har i forhandlinger fått gjennomslag for økning i den norske kvoten i 2023, et kvotenivå som står fast frem til 2025. Dette gir økte muligheter til fangstaktivitet og verdiskaping, og gir forutsigbarhet for aktører som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Av norsk totalkvote på 383 tonn, er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 18 tonn til et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje.

Viderefører fisket for småskala kystfartøy

Notfartøyene som skal delta i fisket får en fartøykvote på 30 tonn og et maksimalkvotetillegg på 15 tonn per fartøy, samlet gruppekvote er 300 tonn. Småskala kystfartøy får en samlet gruppekvote på 40 tonn, som er en økning på 22 tonn fra 2022. Inntil 25 fartøy får delta i denne gruppen i 2023, og vilkårene er at fartøyet er under 15 meter og fisker kystnært med selektivt redskap.

- Gruppen for småskala kystfartøy får en forholdsmessig større økning sammenlignet med gruppen for notfartøy. Dette er fordi gruppen for småskala kystfartøy har vist god aktivitet i fjor og vist at makrellstørje kan fiskes med stang, sier Skjæran.

Tidlig refordeling

Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve den garanterte kvoten til notfartøy den 15. august 2023, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato. Refordelingsdatoen blir satt to uker tidligere enn tidligere år, og skal legge bedre til rette for at den norske kvoten blir fisket opp.

Levendelagring

Det avsettes 18 tonn til et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje i år, som i fjor.

Norge fikk under årsmøtet i ICCAT i november 2022 gjennomslag for sitt forslag om å gjennomføre et pilotprosjekt for levendelagring av makrellstørje. Pilotprosjektet har som mål å gi oss nyttig informasjon og danne grunnlag for et fremtidig regelverk om levendelagring. Formålet med levendelagring er å tilrettelegge for muligheten til å spre råstoff til markedet over tid, og å forbedre og bevare den gode kvaliteten på makrellstørjen.

Fritidsfiske

Det vil i likhet med tidligere år tilrettelegges for rekreasjonsfiske, med formål om å merke makrellstørjen før den slippes tilbake i sjøen.

- Merk- og slipp og rekreasjonsfisket bidrar til å kartlegge utbredelsen av makrellstørje i norske og internasjonale farvann. Dette har gitt oss verdifull informasjon over flere år, og vi håper at aktiviteten vil fortsette og bidra til ytterligere informasjon og observasjoner om makrellstørjen også i år, sier Skjæran.

Om fisket etter makrellstørje

Norge kan i 2023 fiske med åtte notfartøy, som har en fartøykvote på 30 tonn. Det innføres maksimalkvotetillegg på 15 tonn per fartøy.

Norge kan fiske med 25 småskala kystfartøy.

Rulleringslistene for notfartøy over og under 40 meter slås sammen til én rulleringsliste. Fangstopsjon for deltakelse utvides fra å gjelde for 2 år, til 3 år.

Første dato for refordeling av ubenyttede fartøykvoter settes til 15. august og andre refordelingsdato er satt til 1. september 2023.

Deltakelse i makrellstørjefisket forutsetter nødvendig godkjenning fra Fiskeridirektoratet, og påmelding for 2023 sendes dit. Mer informasjon om frister for påmelding og vilkårene for fisket i 2023 vil bli lagt ut på Fiskeridirektoratets hjemmeside.