MEST HYSE: "Nordsjøbas" har allerede fått over 17 tonn bifangst av hyse.

Går mot nye store inndragninger

Det er veldig store variasjoner i bifangst av fisk som er ulovlig å levere til oppmaling i årets tobisfiskeri. Mye tyder på at det i år også vil bli store inndragninger av fangstverdi for bifangst.

Det er forbud mot å levere torsk, hyse og sei til oppmaling. Det er også forbud mot å bruke sorteringsrist eller andre innretninger som kan skille ut konsumfisk i fisket etter tobis, sei og makrell i norsk økonomisk sone. Det resulterer i at fisk som kunne, og burde vil noen si, bli levert til konsum isteden blir levert til oppmaling.

Når dette skrives er det bare levert sluttseddel på åtte fangster, deriblant en stor fangst på 1 150 tonn levert av danske «Astrid». Blant de åtte første leveransene til norske fabrikker utmerker «Nordsjøbas» med en bifangst av hyse på 17 096 kilo, «Sille Marie Senior» 7357 kilo og «Morten Einar» med 5485 kilo hyse. Fortsatt skal båtene levere mange tobisfangster.

Kilde: Fiskeridirektatets sluttseddelregister og Sildelaget.

Liten andel fisket til nå

«Nordsjøbas» som har en kvote på 3150 tonn tobis har bare fisket 360 tonn av denne. I fjor fikk «Cetus» inndragning på 61 959 kroner for en bifangst 17 959 kilo. Nordsjøbas har allerede bifangst på over 17 000 kilo, og mange leveringer av tobis gjenstår.

Innskjerpet praksis ved dispensasjon

I januar skrev Sildesalgslaget på sin nettside:

Norges Sildesalgslag vil med virkning fra 01.02.2023 innskjerpe Lagets praksis ved dispensasjon fra oppmalingsforbudet i Høstingsforskriften § 53

• Eksisterende rutine (for tobis) vil gjelde i alminnelighet for de tradisjonelle arter som leveres til mel/olje (dvs for artene tobis, øyepål, kolmule, havbrisling og lodde). Eksisterende innslagspunkt, som ikke er eller vil bli kunngjort, blir videreført i disse tilfellene.

• For torsk, hyse og sei som leveres til oppmaling som bifangst i fisket etter nordsjøsild, nvg-sild og makrell, vil laget i alminnelighet ikke dispensere fra oppmalingsforbudet ved større innslag av torsk, hyse eller sei i den enkelte fangsten. Innslagspunktet for å dispensere i disse tilfellene er for øvrig innskjerpet i forhold til det som gjelder for tobis.

I begynnelsen av mars ble det gitt en midlertidig tobiskvote på 60 000 tonn. I fjor ble det også gitt en første kvote på 60 000 tonn. Den ble siden økt til 95 000 tonn. Det oppdaterte kvoterådet vil komme i mai etter at det er gjennomført et akustikk- og tråltokt nå i april. Det er foreløpig lite som tyder på at det vil bli like stor kvote som i fjor.

Per 24. april er det ifølge Sildesalgslaget seddelført 1277 tonn og innmeldt 2333 tonn tobis, totalt 3560 tonn av den foreløpige totalkvoten på 60 000 tonn.