Prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst sløyd og hodekappet torsk og sei fungerer.

Betydelig økning i torsk og sei til auksjon 

Etter to år med prøveordning, er det nå mulig å slå det fast: Prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst sløyd og hodekappet torsk og sei fungerer, melder Nofima.

Publisert

Delvis auksjonsplikt for torsk og sei har sin bakgrunn i lav andel fryst hvitfisk solgt på auksjon gjennom de to største salgslagene for fryst hvitfisk, Norges råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi).

Nofimas evaluering av ordningen konkluderer med at auksjonsplikten har fungert etter hensikten ved at andelen fryst råstoff av torsk og sei tilbudt i auksjonene til Råfisklaget og Surofi økte betraktelig i 2022 og 2023 sammenlignet med tidligere år.

– Prøveordningen ble igangsatt ved årsskiftet 2021/2022 med formål om å sikre en mest mulig åpen konkurranse om råstoffet, herunder at industrien som bearbeider fisk i Norge får tilstrekkelig tilgang på råstoff til sin virksomhet. Evalueringen er basert på to hele år – 2022 og 2023 – med delvis auksjonsplikt, og vi kan nå slå fast at ordningen har fungert, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg i Nofima. 

Han har ledet arbeidet med evaluering av prøveordningen, der også Universitetet i Stavanger har vært involvert. Arbeidet er finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.