Stålbas var uten lovlig eiersammensetning i sju år. Rederiet risikerte at båten mistet retten til å fiske. Foto Geir Vinnes
Stålbas var uten lovlig eiersammensetning i sju år. Rederiet risikerte at båten mistet retten til å fiske. Foto Geir Vinnes

59-meter fartøy uten lovlig eiersammensetning i sju år

Manglende oversikt over eierstrukturen bak et fiskefartøy, kan medføre at Fiskeridirektoratet trekker tilbake ervervstillatelsen. Det er denne tillatelsen som gir et fartøy mulighet til å være registrert som fiskefartøy. Uten kan fartøyet ikke fiske. «Stålbas» var uten lovlig eiersammensetning i sju år.

Publisert

Selskapet Barens Offshore AS fikk i mai 2010 ervervstillatelse til «Stålbas». Godkjenning ble gitt med fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område som driftsgrunnlag.

«Stålbas» er et eldre fartøy bygget i Ostende i Belgia i 1955. Fartøyet har en lengde på 58,75 meter og bredde på 9,4 meter.

18. november i fjor ble rederiet varslet om tilbakekall av ervervstillatelse. Bakgrunnen var at en av selskapets aksjonærer hadde blitt slettet fra Fiskarmantallet i 2014. Dette hadde han ikke informert rederiet om, og Fiskeridirektoratet har ikke kontrollrutiner som gjør at de fanger opp om noen av de som slettes fra registeret har eierandeler i aktive fiskefartøyer.

I Sju år opererte Stålbas uten lovlig eiersammensetning. Direktoratet kontrollerer ikke eierskap personer som strykes fra Fiskarmantallet måtte ha. Foto Frode Adolfsen
I Sju år opererte Stålbas uten lovlig eiersammensetning. Direktoratet kontrollerer ikke eierskap personer som strykes fra Fiskarmantallet måtte ha. Foto Frode Adolfsen

Ifølge Fiskeridirektoratet er det rederiets ansvar å oppfylle aktivitetskravet i Deltakerloven. Det gjelder også om det er en aksjonær i et underliggende selskap som blir slettet fra manntallet.

Sju år uten lovlig eiersammensetning

Faktum i saken var at «Stålbas» ikke hadde lovlig eiersammensetning i over sju år. Men direktoratet viste fleksibilitet, og på bakgrunn av sakens karakter, og det faktum at tilbakekall av ervervstillatelsen er en reaksjon som kan fjerne det økonomiske grunnlaget for Barens Offshore AS, valgte de i desember å gi rederiet en frist på to måneder for å ha klar og søkt om en eiersammensetning som oppfylte deltakerlovens krav.

Det ble stilt som forutsetning at dette skulle være reelle eierforhold, uten begrensninger på rettslige og faktiske beføyelser tilknyttet aksjene.

Snøkrabbefiskeren Bengt Are Korneliussen kontrollerer en rekke krabbebåter. Blant annet Arctic Opilio (bildet).
Snøkrabbefiskeren Bengt Are Korneliussen kontrollerer en rekke krabbebåter. Blant annet Arctic Opilio (bildet).

Fikk gode råd av direktoratet

Daglig leder/ i Barens Offshore AS er Bengt Are Korneliussen. Direktoratet
bemerket at Bengt Are sin kone, Signe Korneliussen etter deres syn ikke oppfyller kravene til å være administrerende reder i Barens Offshore AS for fartøyet «Stålbas». Selv om Signe Korneliussen skulle bli godkjent som administrerende reder for andre fartøy hvor hun er administrerende direktør/daglig leder, kan ikke dette benyttes som grunnlag for aktivitet i andre fartøy slik som for «Stålbas».

Direktoratet informerte også om at sønnen til aksjonæren som hadde blitt slettet fra manntallet, selv om han står på blad B og vurderes som aktiv fisker, ikke kvalifiserte i henhold til deltakerloven. Han ble innmeldt i fiskermanntallet i januar 2021, og tidskravet på tre av de siste fem årene var da ikke til stede, og han ville da ikke telle med som aktiv i selskap som må oppfylle aktivitetskravet etter deltakerloven.
 

Fikk frist på to måneder

Om det ikke ble søkt om en løsning som oppfylte aktivitetskravet innen fristen på to måneder måtte rederiet anse ervervstillatelsen for «Stålbas» som tilbakekalt. Og om den løsning rederiet fant ikke oppfylte deltakerlovens krav til aktivitet måtte også ervervstillatelsen regnes tilbakekalt.

15. februar, to dager før fristen, søkte rederiet om å få godkjent ny eiersammensetning. Eiersammensetningen er nå godkjent og «Stålbas» står i merkeregisteret.

Bengt Are Korneliussen er en av de ledende fiskerne i snøkrabbefisket. Han har helt eller delvis eierskap i en rekke fartøyer som «Artic Opilio», «Kvitungen» og «Lance».