VIL HA DEM MED: Norges Fiskarlag ønsker å få med Småkvalfangarlaget i organisasjonen sin, skriver de i denne kronikken.

Fiskarlaget: – Ønsker at Småkvalfangarlaget tilslutter seg oss

– Dag Erlandsen i Kyst og Fjord etterlyser i en kommentar venner av kvalfangerne. I fall noen var i tvil er det altså slik at vi i høyeste grad regner oss som deres venner. Norges Fiskarlag har vært, er og vil fortsatt være en støttespiller og venn med både kvalfangere og andre som høster havet bærekraftig, skriver Norges Fiskarlag.

– Norges Fiskarlag har gjennom årene stått side om side med kvalfangerne, både i nasjonale og internasjonale problemstillinger.

Bare det siste året har vi blant annet vært involvert i, og jobbet sammen med Norges Småkvalfangerlag i forberedelsene og i deltakelsen til det internasjonale NAMMCO-møtet (North Atlantic Marine Mammal Commission) som ble holdt i Oslo i september.

Vi har også vært involvert i arbeidet med å sikre tilgang på kvalgranater. For Norges Fiskarlag er bærekraftig høsting av mat fra havet viktig, og dette gjelder både fisk og sjøpattedyr.

Vi vil derfor fortsette vårt langsiktige arbeid for å nedliste vågekvalen i CITES, med de positive konsekvenser det vil få for norsk kvalfangstnæring.

Vi ønsker også å være en positiv bidragsyter for å øke interessen for kvalkjøtt i Norge. Her ser vi gjerne at Nærings- og fiskeridepartementet også bidrar, ved å innlemme kvalkjøtt i det gode arbeidet som Norges sjømatråd gjør.

Vi er sikre på at også interessene til kvalfangerne vil bli godt ivaretatt om de tilslutter seg Fiskarlaget

Sverre Johansen, generalsekretær, Norges Fiskarlag

Vi har også diskutert med Norges Småkvalfangerlag hvordan kvalfangernes interesser kan ivaretas gjennom Norges Fiskarlag. Vi har en lang tradisjon for å involvere våre tillitsvalgte, blant annet i internasjonale forhandlinger og utviklingen av rammebetingelsene for ulike deler av fiskerinæringa.

Vi er derfor sikre på at også interessene til kvalfangerne vil bli godt ivaretatt om de tilslutter seg Fiskarlaget. Småkvalfangerlaget må selv ta stilling til sin egen framtid, men vår dør er åpen. Uavhengig av veivalgene så vil Norges Fiskarlag fortsatt være en god venn og støttespiller for kvalfangerne.