TAR IKKE STILLING: – Sjømatrådet understreker i høringsnotatet at de ikke tar stilling til hvorvidt det skal være en grunnrenteskatt eller tilsvarende, men utelukkende kommenterer forslaget som foreligger fra regjeringen, skriver de i notatet.

Sjømatrådet med høringsinnspill: – Tar ikke stilling til grunnrenteskatten

– Vi har jobbet innenfor vårt mandat og bestillingen fra finansministeren, og det er å belyse markedssituasjonen for laks og vurdere hvilken effekt lakseskatten kan få på den. I høringssvaret har vi lagt størst vekt på forslaget om normpris og fradragsmulighet for eksportavgift, slik det er foreslått for FOU-avgiften, sier Christian Chramer i Sjømatrådet.

Sjømatrådet understreker i høringsnotatet at de ikke tar stilling til hvorvidt det skal være en grunnrenteskatt eller tilsvarende, men utelukkende kommenterer forslaget som foreligger.

– Vi har ikke gått inn på alternative modeller da dette vil kreve en omfattende og mer tidkrevende arbeidsprosess enn det som her har vært mulig. Vi vil selvsagt stille oss tilgjengelig for ytterligere detaljering av vårt høringsinnspill og eventuelt videre arbeid med grunnrenteskatt på havbruk.

Tre hovedpunkter

Sjømatrådets innspill kan oppsummeres kort med følgende tre hovedpunkter:

– Sjømatrådet mener at det vil bli svært utfordrende å fastsette korrekte normpriser, dvs. en normpris som gjenspeiler reell inntekt, og at det vil bli vanskelig å lage et system for normpriser som ikke er unødig komplisert: o Konsekvensene av ukorrekte normpriser kan være svært store selv med små avvik fra den faktiske prisen.

Heterogene innsatsfaktorer og høy vertikal integrasjon gjør at priser og kvalitet på innsatsfaktorer i sjøfasen ikke er homogene og transparente.

– Markedsavgiften bør i likhet med forskningsavgiften være fradragsberettiget. Sjømatrådets markedsføring av laks og ørret bidrar til å øke verdien av fisken, også i sjøfasen. Dermed er markedsavgiften, som finansierer Sjømatrådets markedsføring, en kostnad som har sammenheng med den grunnrenteskattepliktige virksomheten.

– Sjømatrådet mener det er viktig at regjeringen så snart som mulig bør treffe beslutninger som reduserer usikkerheten som har oppstått som følge av forslaget om grunnrenteskatt og påfølgende presiseringer. Dagens usikkerhet har negative konsekvenser for norsk laks sin posisjon ute i markedene og både det kortsiktige og langsiktige arbeidet med å utvikle laksemarkedene. Sjømatrådets innspill til grunnrenteskatt innen havbruk knyttet til fastsettelse av en eventuell normpris vil utledes videre i de påfølgende avsnitt. Bekymringene vil i stor grad være knyttet til utfordringene med å fastsette en “riktig” pris som ikke gir uheldige utilsiktede konsekvenser og økt usikkerhet for verken næring eller det offentlige.

Vansker med kontrakter

I tillegg vil det for Sjømatrådet, som er markedsføringsselskapet for sjømat fra Norge, være viktig at eventuelle modeller ikke gir uheldige påvirkninger i kontrakts- og spotprismarkedet.

– Norsk laks er i dag en etablert merkevare som har en sterk posisjon i våre viktigste laksemarkeder. Selv om merkevaren i stor grad oppleves å være “én” er det innenfor den norske laksebransjen et mangfold av produkter hvor laksen har ulik størrelse, geografisk opprinnelse, slaktested/pakkeri, farge på laksekjøttet, innhold av marine oljer eller er tatt frem etter gitte standarder (ASC, Label Rouge etc).

Et «normpris-system» vil kunne påvirke mulighetene til å levere det mangfoldet av tilbud som markedene etterspør og som gir norsk laks større plass i foredlingsindustrien, i grossistleddet og hos dagligvare og i HORECA-sektoren.

Hele høringssvaret kan du lese her: